Financieel beeld

Inleiding

Dit onderdeel geeft inzicht in de uitkomst van de rekening van de gemeente 's-Hertogenbosch over 2017. De presentatie van het resultaat op hoofdlijnen gebeurt integraal. Een meer gedetailleerde analyse is opgenomen bij de behandeling van de programma's. Het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat is het sluitstuk van dit onderdeel.

Uitkomst

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Verschil

Lasten

800.131

790.054

-10.077

Baten

772.324

788.808

16.484

Saldo lasten en baten

-27.807

-1.246

26.561

Mutaties eigen vermogen

 - Toevoegingen

30.039

55.198

25.159

 - Beschikkingen

57.846

57.786

-60

Per saldo mutaties eigen vermogen

27.807

2.589

-25.218

Geraamd/gerealiseerd resultaat

0

1.343

1.343

Verschillenanalyse

OnderwerpBaten en lastenMutaties reservesGerealiseerd resultaat
Wmo Individuele verstrekkingen (Sociaal en zorgfonds)2,1-2,1-
Wmo Begeleiding en dagbesteding (Sociaal en zorgfonds)-0,20,2-
Theater aan de Parade (Structuurfonds/TAP)2,2-5,6-3,4
Jeugdzorg (Sociaal en zorgfonds)-0,80,8-
PGB’s (Sociaal en zorgfonds)3,9-3,9-
Regiovisie Beschermd Wonen (Sociaal en zorgfonds)0,9-0,9-
Wethouderspensioenen-1,6--1,6
BTW Stadskantoor1,4-1,4
Algemene uitkering1,5-1,5
Parkeerexploitatie (Parkeer & Verkeer)-0,50,5-
Vergunninghouders0,5-0,5
Boschwijzer (Sociaal en zorgfonds)0,2-0,2-
Saldo actualisatie begroting2,5-2,5
Verhardingen-0,3--0,3
Bouwgrondexploitatie (Algemene reserve grondbedrijf)9,7-9,7-
BUIG-budget (FWI-inkomensdeel)1,6-1,6-
Kapitaallasten (Reserves bijdrage activa)0,9-1,6-0,7
Personeelskosten (Diverse reserves)1,20,41,6
Grondverkopen (Natuurbouwprojecten)0,9-0,9-
Sport en recreatie0,2-0,2
Maatschappelijk vastgoed0,4-0,4
Leges omgevingsvergunning0,9-0,9
Re-integratie (Diverse reserves)1,2-0,90,3
Afvalstoffendienst voor derden (structuurreserve afvalstoffen)1,3-0,60,7
Inzameling eigen inwoners (structuurreserve afvalstoffen)-0,40,4-
Bosch Legacy (Evenementenbeleid)-1,01,0-
Onderwijshuisvesting (Onderwijshuisvesting)-1,11,1-
Bodemsanering (Bodemsanering)0,7-0,7-
Medische heroïneverstrekking (sociaal en zorgfonds)0,3-0,3-
Maatschappelijk initiatievenfonds (Sociaal en zorgfonds)0,4-0,4-
Brede Bossche Scholen (Onderwijshuisvesting)0,3-0,3-12
Cultuurfonds (diverse reserves)0,1-0,1-
Energiebesparing gebouwen en bedrijven (Energiebesparing)-0,50,5-
Vestigingsklimaat0,3-0,3
Onvoorzien0,2-0,2
Groen-0,7--0,7
Kosten ICT (ICT)-0,50,2-0,3
Bijzondere bijstand-0,4--0,4
Evenementen-0,2--0,2
Toeristenbelasting0,2-0,2
Vrijval openstaande verplichtingen0,2-0,2
Leges burgerzaken0,2-0,2
Overige verschillen (Diverse verschillen)1,7-1,9-0,2
Invoering omgevingswet-1,8--1,8
BTW wijkteams (Sociaal en zorgfonds)-1,41,4-
Onroerend zaakbelastingen-0,2--0,2

Ombuigingen

De taakstelling 2017 in het kader van de ombuigingstaakstelling 2016-2019 bedraagt in totaal € 6,9 miljoen. Het grootste deel van deze ombuigingen is conform planning gerealiseerd, het aantal afwijkingen is dus beperkt. De belangrijkste afwijkingen zijn:

  • 14-13 Beschermingsbewind: Met alle inspanningen op het vlak van vroegsignalering, samenwerking met bewindvoerders en de rechtbank is de groei van de uitgaven beschermingsbewind afgezwakt. Van een afname is echter geen sprake. De voorgenomen besparing op dit dossier is nu en in de toekomst dan ook niet haalbaar. We continueren de versterkte inzet met de hiervoor genoemde partners om de groei af te zwakken en de instroom in beschermingsbewind te beperken. De toename van de aantallen en kosten voor bewindvoering is niet alleen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan de orde, dit is een landelijke tendens. Om die reden vinden er ook op landelijk niveau interventies plaats om meer grip te krijgen op dit dossier. Nadeel € 0,4 miljoen.
  • Besparing inhuur: Met het afsluiten van een nieuw contract is een ombuiging op de inhuur van personeel ingeboekt. Voor 2017 stond een bedrag van € 0,6 miljoen ingeboekt, dit is ruimschoots gerealiseerd. Voordeel € 0,6 miljoen.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 moeten gemeenten vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over hun fiscale winsten bij ondernemingsactiviteiten. Op basis van afspraken met de belastingdienst komen wij tot de conclusie dat belasting betaald moet worden over de gemeentelijke activiteiten ‘Werken voor derden van de Afvalstoffendienst’ en ‘grondbedrijf (Bouwgrond in Exploitatie)’. In de jaarrekening 2017 en in onze voorlopige belastingaangifte nemen wij voor deze activiteiten € 110.000 respectievelijk € 921.002 aan te betalen vennootschapsbelasting mee. In beide gevallen is dit op basis van een goed onderbouwde inschatting.

Voorstel bestemming rekeningresultaat

Het rekeningresultaat bedraagt € 1,3 miljoen positief. Onze bestendige gedragslijn is het verwerken van het rekeningresultaat in de algemene reserve tot het streefniveau van 15%.

Het streefniveau van de algemene reserve is 15% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (exclusief de integratie-uitkering voor het sociaal domein). Voor 2017 is dit € 23,4 miljoen. De werkelijke stand van de algemene reserve per 31 december 2017 is € 22,2 miljoen.
Door het verwerken van bovenstaand voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat neemt de algemene reserve toe tot het streefniveau van € 23,4 miljoen.
Wij stellen voor het resterende deel van het rekeningresultaat, € 0,1 miljoen, toe te voegen aan het structuurfonds.