Afdeling Orthen

De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 14 december 1995 besloten om de afdeling Orthen als historische eenheid te laten voortbestaan met handhaving van een eigen begroting en rekening. Tevens is hierbij de nieuwe regeling ten aanzien van de samenstelling, kandidaatstelling, verkiezing en benoeming van de commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen vastgesteld. Genoemd raadsbesluit is op 2 januari 1996 door de raad van de nieuwe gemeente ’s-Hertogenbosch bekrachtigd.

Het volgende overzicht van lasten en baten van de afdeling Orthen kan worden gegeven:

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten

Begroting 2017

Rekening 2017

Kosten secretaris commissie

1

1

Huren

16

16

Overige goederen en diensten

8

5

Subsidies

4

2

Onvoorziene uitgaven

1

0

Subsidie beheer en exploitatie gemeenschapshuis

9

9

Toevoeging algemene reserve

0

0

Totaal lasten

39

33

Baten

Begroting 2017

Rekening 2017

Beschikking algemene reserve

12

9

Rente beleggingen

7

7

Huren/pachten

20

17

Totaal baten

39

33

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

1-1-2017

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2017

Kapitaalreserve

248

-

-

248

Saldi-reserve

117

-

-

117

Algemene reserve

248

5

9

244

Totaal

613

5

9

609