Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto-inkomsten van de gemeentelijke beleggingen en de netto-opbrengst van de bespaarde rente over het eigen vermogen. Ook de posten onvoorzien en saldi kostenplaatsen vallen onder dit programma. Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie is onderstaand een overzicht van de kosten van overhead opgenomen.

Omschrijving

Totaal

Centrale overhead

22.615.174

Sectorale overhead

7.603.788

Afdelingsoverhead

3.198.693

Huisvestingskosten dislocaties (kantoorruimte)

963.893

TOTAAL OVERHEAD BRUTO

34.381.547

Overhead Grondbedrijf

-892.438

Overhead investeringen

-1.738.398

Inkomsten

-327.155

TOTAAL OVERHEAD NETTO

31.423.556

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten43.38726.43783.71781.9461.771
Baten70.59650.43171.83671.213-623
Saldo van lasten en baten27.20923.994-11.881-10.7331.147

Belangrijkste verschillen

 • Personeelskosten: nadeel € 2.541.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
 • Resultaat werken voor derden afvalstoffendienst voordeel € 702.000
 • Deelname Essent: Diverse zogeheten Special Purpose Vehicles (SPV's) voortkomende uit de verkoop van Essent hebben in 2017 dividend en/of agio uitgekeerd. Voordeel € 126.000.
 • Financiering: lagere rentetarieven leiden tot voordelen op de financiering van aangetrokken geld. Voordeel € 105.000.
 • Loonkostenontwikkeling: Op concernniveau  is rekening gehouden met een verhoging van de loonkosten als gevolg van de verhoging van de pensioenpremie in 2017 en een incidentele loonsverhoging (0,2%). Tegenover dit voordeel staan nadelen bij sectoren vanwege gestegen loonkosten. Voordeel: € 858.000.
 • Bij controle van openstaande crediteuren is gebleken dar een aantal posten niet meer tot uitbetaling leiden en derhalve vrij kunnen vallen. Voordeel € 250.000.
 • Onvoorzien: Er is geen beroep gedaan op het budget voor onvoorzien. Voordeel € 225.000.
 • Stelpost onderuitputting kapitaallasten: op concernniveau is een stelpost opgenomen als tegenpost van voordelen in de kapitaallasten die in verschillende programma's gerealiseerd zijn. Nadeel € 1.400.000.
 • Ombuiging inhuur: Als onderdeel van de ombuigingen 2016 besparen we op inhuur. De taakstelling wordt ruimschoots gerealiseerd.Voordeel € 570.000.
 • BTW Stadskantoor: Sinds de bouw van het stadskantoor in 2004 was er een dispuut met de belastingdienst over het al dan niet verrekenen van (een deel van) de BTW van de bouwkosten. Dit jaar is er een uitspraak gekomen waarmee de gemeente in het gelijk is gesteld. Dit leidt tot een teruggave van € 2,6 miljoen. De vergoede rente over dit bedrag bedraagt € 1,5 miljoen. Hier staan advieskosten tegenover. Netto voordeel in exploitatie: € 1.431.000.
 • Het saldo van de actualisatie 2017 is toen niet gestort in de algemene reserve en valt nu dus vrij. Voordeel € 2.530.000.
 • ICT: De komst van de AVG (Europese algemene verordening gegevensbescherming / privacywet) noodzaakt ons tot het aanstellen van een privacy officer.  Daarnaast moeten we door de striktere eisen onze processen, systemen en gedrag screenen en waar nodig aanpassen. In 2017 is dit middels inhuur ingevuld, wat tot hogere kosten leidt. Ook nemen de kosten voor informatiebeveiliging fors toe vanwege de noodzakelijke inzet van beveiligingssoftware en het uitvoeren van landelijk verplicht gestelde maatregelen en audits. Nadeel € 529.000, waarvan € 183.000 gedekt wordt via het programma Bestuurlijke ondersteuning.