Informatie over dit programma is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen waarin we ook ingaan op beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen, kwijtscheldingsbeleid en landelijke ontwikkelingen. Deze paragraaf is qua omvang breder dan het programma gemeentelijke belastingen, omdat onder lokale heffingen ook de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vallen. Deze belastingen zijn onder de functionele programma’s geraamd, omdat het hier niet om algemene dekkingsmiddelen gaat.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten30.0116.0305.1114.509602
Baten39.36639.47139.47139.55584
Saldo van lasten en baten9.35533.44134.36135.047686

Belangrijkste verschillen

  • Personeelskosten: voordeel € 684.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
  • Onroerend zaakbelasting: De lagere opbrengst (€ 204.000) wordt met name veroorzaakt door minder hoge waardestijging van woningen dan begroot (4,4% i.p.v. 5%) en een hogere waardedaling van niet-woningen dan begroot (2,84% i.p.v. 2%).
  • (Water)toeristenbelasting: Het voordeel van € 103.000 wordt verklaard doordat er meer overnachtingen zijn geweest dan geraamd (o.a. door toename aantal hotels en B&B's). Daarnaast is in 2017 nog voor een bedrag van € 98.000 aan naheffingsaanslagen opgelegd over 2016.