Balans

Activa

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

Vaste activa

 1. Immateriële vaste activa

7,6

8,1

8,1

 1. Materiële vaste activa

790,8

770,9

770,9

 1. Financiële vaste activa

198,5

185,3

185,3

Totaal vaste activa

996,9

964,3

964,3

Vlottende activa

 1. Voorraden

38,3

64,0

64,0

 1. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

68,7

58,7

58,7

 1. Liquide middelen

0,1

0,2

0,2

 1. Overlopende activa

35,0

36,2

36,2

Totaal vlottende activa

142,1

159,1

159,1

Totaal generaal

1.139,0

1.123,4

1.123,4

Passiva

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

Vaste passiva

 1. Eigen vermogen

583,0

584,2

584,2

 1. Voorzieningen

70,3

74,4

74,4

 1. Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

328,9

332,3

332,3

Totaal vaste passiva

982,2

990,9

990,9

Vlottende passiva

 1. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

80,9

75,2

75,2

 1. Overlopende passiva

75,9

57,3

57,3

Totaal vlottende passiva

156,8

132,5

132,5

Totaal generaal

1.139,0

1.123,4

1.123,4

Borgstellingen en garantstellingen

68,1

23,3

23,3

Voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen en de borg- en garantstellingen wordt verwezen naar punt 13 en 14 van de toelichting op de balans waar een nadere specificatie is opgenomen.