1. Immateriële vaste activa

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

-

-

-

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0,0

0,0

0,0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

7,6

8,1

8,1

7,6

8,1

8,1

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2017

-

0,7

21,6

22,3

Investeringen

-

0,0

0,6

0,6

Desinvesteringen (-)

-

-

-

-

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-

-

-0,2

-0,2

Aanschafwaarde 31 december 2017

-

0,7

22,0

22,6

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2017

-

0,7

13,5

14,2

Afschrijvingen

-

-

0,9

0,9

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-

-

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2017

-

0,7

14,4

15,0

Boekwaarde 1 januari 2017

-

-

8,1

8,1

Boekwaarde 31 december 2017

-

-

7,6

7,6