3. Financiële vaste activa

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

Kapitaalverstrekking aan:

  1. Deelnemingen

19,8

19,8

19,8

  1. Gemeenschappelijke regelingen

-

-

-

  1. Overige verbonden partijen

-

-

-

Leningen aan:

  1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, can de Wet financiering decentrale overheden

-

-

-

  1. Woningbouwcorporaties

5,3

6,9

6,9

  1. Deelnemingen

13,1

13,1

13,1

  1. Overige verbonden partijen

-

-

-

Overige langlopende leningen

149,4

145,5

145,5

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd > 1 jaar

-

-

-

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd > 1 jaar

-

-

-

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

10,9

-

-

198,5

185,3

185,3

Een aantal posten die zijn opgenomen onder de financiële vaste activa zijn deels of geheel voorzien:

  • Voor de nv Ontwikkelingsmaatschappij Sport & Vrije Tijd ’s-Hertogenbosch is een voorziening opgenomen voor een bedrag van € 4,5 miljoen.
  • De lening aan het Sportiom is voorzien (€ 1,7 miljoen).
  • In de raadsvergadering van mei 2016 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 8,0 miljoen aan het Bossche Investeringsfonds (reg. nr. 5572416). Hiervan is gedurende 2016 € 2,5 miljoen verstrekt in de vorm van een lening. Dit bedrag is geheel voorzien door het doorvoeren van een duurzame waardevermindering op dit actief, zoals verwoord in artikel 65 lid 1 van het BBV. Reden hiervoor is de lange looptijd van de lening en de grote mate van onzekerheid over de terugbetaling van de lening.

In 2017is een lening verstrekt aan Kadans (€ 10,9 miljoen) ten behoeve van het kloostercomplex Mariënburg waar inmiddels het Jheronimus Academy Data Science is gevestigd.