7. Overlopende activa

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

Nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van:

  1. Europese overheidslichamen

0,5

0,5

0,5

  1. het Rijk

3,7

4,8

4,8

  1. overige Nederlandse overheidslichamen

3,6

7,4

7,4

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

27,2

23,5

23,5

35,0

36,2

36,2

De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2017 en de nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2017, maar welke pas in 2018 zullen worden afgewikkeld. Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de van Europese overheidslichamen, het Rijk en overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel wordt verwezen naar de bijlagen behorende bij deze jaarrekening.