8. Eigen vermogen

31-12-2017

01-01-2017

Mutaties

31-12-2016

Algemene reserve

22,2

22,2

1,6

20,6

Bestemmingsreserves

559,5

562,0

-

562,0

Gerealiseerd resultaat

1,3

-

-1,6

1,6

583,0

584,2

-

584,2

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Algemene reserve

Bestemmings reserves

Gerealiseerd resultaat

Totaal

Stand 1 januari 2017

22,2

562,0

-

584,2

Toevoegingen ten laste van de exploitatie

-

56,9

-

56,9

Onttrekkingen ten gunste van de exploitatie

-

-54,7

-

-54,7

Onttrekkingen in verband met afschrijvingen op activa

-

-4,7

-

-4,7

Gerealiseerd resultaat 2017

-

-

1,3

1,3

Stand 31 december 2017

22,2

559,5

1,3

583,0

Het verloop van de bestemmingsreserves ziet er als volgt uit:

Omschrijving reserve

Stand per 01-01-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31-12-2017

Toelichting

Essent dividend compensatie

290,9

-

-

290,9

Bestemd voor structurele compensatie weggevallen Essent dividend

Structuurfonds

102,0

7,3

6,9

102,4

Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten

Bijdrage activa

48,0

2,5

3,8

46,7

Bijdragen m.b.t. investeringen met economisch nut om afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.

Sociaal & Zorgfonds

23,6

13,5

18,2

18,9

Dit fonds (ontstaan uit de Reserve Wmo en een deel van de bedrijfsreserve WXL) zetten we in als buffer om lokaal de ongewenste effecten van rijksbeleid op te vangen, als reserve voor frictiekosten en ter bekostiging van de innovatiemaatregelen in het sociaal
zorgdomein en de maatregelen versterking taalaanpak. Het is daarmee een breed fonds voor het gehele sociale domein (zorg en participatie).

Onderwijshuisvesting

13,2

1,7

6,3

8,6

Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting. Bestedingsplan op basis van IHP.

Screening

9,9

-

0,7

9,2

Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid

Ombuigingen 2016 Spoor 3

8,2

-

1,7

6,5

Screening reserves en voorzieningen voor ombuigingen 2016

Energiebesparing

7,7

-

1,0

6,7

Financiering van activiteiten m.b.t. energiebesparende maatregelen.

GSB, gem. middelen

7,7

-

0,2

7,5

Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten volgens LTP GSB

ICT

5,0

1,9

2,6

4,3

Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken

Bodemsanering

4,7

0,5

0,5

4,7

Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.

Algemene reserve Grondbedrijf

13,2

11,2

5,8

18,6

Afdekking van algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf

Parkeer & Verkeer

3,6

-

3,3

0,3

Financiering van parkeervoorzieningen en projecten in het kader van verkeer.

Uit te voeren werken

3,5

4,0

2,8

4,7

Budgetoverheveling management rapportage

Grote werken

3,4

0,8

0,5

3,7

Financiering van bovenwijkse infrastructurele werken als gevolg van stadsvernieuwing en uitbreiding

Reserve Maximakanaal

-

6,7

-

6,7

Reserve ontvangen afkoopsom Rijk eeuwigdurend beheer en onderhoud openbare ruimte Maximakanaal.

Overige

17,4

6,8

5,2

19,1

562,0

56,9

59,5

559,5

Voor een gedetailleerd overzicht van de reserves wordt verwezen naar de staat van reserves die is opgenomen in het bijlagen. Deze staat toont het verloop per reserve gedurende het jaar. Tevens is de aard en reden van elke reserve vermeld.