9. Voorzieningen

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

Voorzieningen

70,3

74,4

74,4

70,3

74,3

74,3

Het verloop van de grootste bestemmingsreserves ziet er als volgt uit:

Totaal

Stand 1 januari 2017

74,4

Toevoegingen ten laste van de exploitatie

34,5

Vrijval ten gunste van de exploitatie

-7,1

Aanwendingen

-31,5

Stand 31 december 2017

70,3

Voor een gedetailleerd overzicht van de voorzieningen wordt verwezen naar de staat van voorzieningen die is opgenomen in de bijlagen behorende bij deze jaarrekening. Deze staat toont het verloop per voorziening gedurende het jaar. Tevens is de aard en reden van elke voorziening vermeld.