10. Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

Obligatieleningen

105,0

35,0

35,0

Onderhandse leningen van:

 1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

-

-

-

 1. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

222,2

295,7

295,7

 1. Binnenlandse bedrijven

-

-

-

 1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel am van de Wet financiering decentrale overheden

-

-

-

 1. Overige binnenlandse sectoren

-

-

-

 1. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

-

-

-

Door derden belegde gelden

1,3

1,3

1,3

Waarborgsommen

0,4

0,3

0,3

328,9

332,3

332,3

In paragraaf financiering is een uitgebreide toelichting opgenomen over de wijze waarop de gemeente is gefinancierd.

Rentelast 2017

Obligatieleningen

0,6

Onderhandse leningen van:

 1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

-

 1. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

4,7

 1. Binnenlandse bedrijven

-

 1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel am van de Wet financiering decentrale overheden

-

 1. Overige binnenlandse sectoren

-

 1. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

-

Door derden belegde gelden

-

Waarborgsommen

-

Totaal

5,4