13. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in 2016 een lening verstrekt aan het Bossche Investerings-Fonds (BIF) van nominaal € 8 miljoen. Hiervan is € 2,5 miljoen verstrekt. Deze verstrekte lening is volledig afgewaardeerd. De gemeente heeft uiterlijk 31 december 2038 het recht op terugbetaling van de lening te vermeerderen of te verminderen met een eventueel gerealiseerd positief respectievelijk negatief rendement en onder aftrek van door het BIF gemaakte kosten.

Op jaarbasis bedragen onze inkoopverplichtingen ongeveer € 337 miljoen. De grootste inkooppakketten zijn WMO en jeugdzorg, nieuwbouw en renovatie, aanleg en onderhoud wegennetwerk en realisatie en onderhoud kunstwerken.
Bij meerjarige inkoopcontracten kunnen, afhankelijk van het geraamde inkoopbedrag, de Europese aanbestedingsregels van toepassing zijn. In deze bijlage ziet u, conform de stellige uitspraak van de Commissie BBV in de Kadernota rechtmatigheid, de meerjarige inkoopcontracten welke Europees zijn aanbesteed voor het volle bedrag waarover het contract is afgesloten.

Ook kennen we jaarlijkse subsidieverplichtingen voor een bedrag van ongeveer € 57 miljoen.
Voor het opnemen van individuele niet uit de balans blijkende verplichtingen in de jaarrekening hanteren wij de volgende voorwaarden:

  • Het zijn geen verplichtingen die betrekking hebben op going concern posten.
  • De verplichtingen zijn niet op een andere plaats in het jaarverslag dan wel de jaarrekening opgenomen.
  • De verplichtingen zijn bestuurlijk relevant.

De doordecentralisatieovereenkomst voor het voortgezet onderwijs gesloten tussen gemeente ’s-Hertogenbosch en OMO voldoet aan deze voorwaarden. Het gaat jaarlijks om een bedrag van € 2,2 miljoen.