WNT-verantwoording 2017 Gemeente 's-Hertogenbosch

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het voor de ‘s-Hertogenbosch toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000,00 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Naam

I. Woestenberg

W. Amesz

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1-31/12

1/1-31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

140.295

122.399

Beloningen betaalbaar op termijn

17.872

16.975

Subtotaal

158.167

139.374

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging

158.167

139.374

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1-31/12

1/1-31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

142.247

116.087

Beloningen betaalbaar op termijn

15.391

14.554

Totale bezoldiging 2016

157.639

130.642

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.