Baten

(Baten x € 1.000)

Werkelijk

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Werkelijk

Pijler

2016

2017

2017

2017

Bestuursorganen en -ondersteuning

933

876

1.191

1.641

Dienstverlening

3.203

3.238

3.238

3.414

Totaal Stad van modern bestuur

4.136

4.114

4.429

5.055

Cultureel klimaat

864

951

1.092

888

Gezonde stad

134.360

120.132

140.792

156.775

Sterke wijken

221

30

69

-3

Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo

120

120

120

0

Veiligheid

2.153

678

1.247

1.869

Totaal Sociale kwaliteit

137.719

121.910

143.320

159.527

Bereikbare stad

16.288

16.819

16.635

15.868

Cultuurhistorische kwaliteit

145

197

200

241

Milieu respecterende ontwikkelingen

51.511

53.254

53.915

44.218

Sport en recreatie

5.953

4.051

4.024

4.393

Wonen en werkomgeving

47.427

38.595

70.665

77.762

Totaal Fysiek

121.325

112.918

145.438

142.482

Onderwijs

30.751

24.073

25.013

26.372

Ruimte voor bedrijvigheid

9.582

10.601

10.906

10.016

Werk en inkomen

68.295

66.196

67.740

69.265

Totaal Werk en economie

108.628

100.869

103.659

105.652

Algemene uitkering gemeentefonds

261.460

255.408

264.663

266.150

Beleggingen en overige baten en lasten

62.195

49.939

47.959

45.982

Gemeentelijke belastingen

39.366

39.471

39.471

39.555

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

363.020

344.818

352.093

351.687

Onvoorzien

0

0

0

0

Overhead

0

0

23.385

24.404

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

Totaal saldo baten voor bestemming

734.827

684.629

772.324

788.808

Onttrekkingen aan reserves

92.003

27.232

57.846

57.786

Totaal saldo baten

826.830

711.861

830.170

846.594

Een analyse van de verschillen tussen begroting en realisatie is opgenomen in de financiële hoofdlijnen. Daarnaast is er per programma een nadere analyse opgenomen.