Lasten

(Lasten x € 1.000)

Werkelijk

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Werkelijk

Pijler

2016

2017

2017

2017

Bestuursorganen en -ondersteuning

24.190

23.219

13.363

14.329

Dienstverlening

6.280

6.654

5.175

5.386

Totaal Stad van modern bestuur

30.470

29.873

18.538

19.715

Cultureel klimaat

22.915

19.270

19.963

19.570

Gezonde stad

240.996

231.985

264.181

273.482

Sterke wijken

4.725

4.823

6.599

6.580

Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo

6.480

6.219

7.301

8.598

Veiligheid

20.174

19.632

18.567

19.088

Totaal Sociale kwaliteit

295.290

281.929

316.609

327.319

Bereikbare stad

29.609

26.438

26.500

25.188

Cultuurhistorische kwaliteit

5.873

5.869

5.184

4.936

Milieu respecterende ontwikkelingen

30.647

55.854

56.513

45.505

Sport en recreatie

19.389

17.480

16.381

16.384

Wonen en werkomgeving

77.415

67.760

92.627

88.564

Totaal Fysiek

162.932

173.401

197.205

180.576

Onderwijs

56.793

47.896

48.658

50.830

Ruimte voor bedrijvigheid

16.176

12.639

14.796

12.040

Werk en inkomen

125.518

123.035

119.558

117.417

Totaal Werk en economie

198.488

183.569

183.012

180.287

Algemene uitkering gemeentefonds

0

0

0

0

Beleggingen en overige baten en lasten

21.562

22.152

25.344

20.789

Gemeentelijke belastingen

30.011

6.030

5.111

4.509

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

51.573

28.182

30.455

25.298

Onvoorzien

0

225

225

0

Overhead

0

0

54.087

55.828

Vennootschapsbelasting (Vpb)

510

0

0

1.031

Totaal saldo lasten voor bestemming

739.263

697.178

800.131

790.054

Toevoegingen aan reserves

85.979

14.683

30.039

55.198

Totaal saldo lasten

825.242

711.861

830.170

845.252

Een analyse van de verschillen tussen begroting en realisatie is opgenomen in de financiële hoofdlijnen. Daarnaast is er per programma een nadere analyse opgenomen.