Saldo

(Saldo x € 1.000)

Werkelijk

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Werkelijk

Pijler

2016

2017

2017

2017

Bestuursorganen en -ondersteuning

-23.257

-22.343

-12.172

-12.688

Dienstverlening

-3.077

-3.415

-1.936

-1.973

Totaal Stad van modern bestuur

-26.334

-25.759

-14.109

-14.660

Cultureel klimaat

-22.051

-18.319

-18.870

-18.683

Gezonde stad

-106.636

-111.854

-123.388

-116.707

Sterke wijken

-4.503

-4.793

-6.530

-6.583

Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo

-6.360

-6.099

-7.181

-8.598

Veiligheid

-18.021

-18.954

-17.320

-17.220

Totaal Sociale kwaliteit

-157.571

-160.018

-173.289

-167.792

Bereikbare stad

-13.320

-9.618

-9.865

-9.320

Cultuurhistorische kwaliteit

-5.728

-5.671

-4.984

-4.695

Milieu respecterende ontwikkelingen

20.864

-2.600

-2.598

-1.286

Sport en recreatie

-13.436

-13.429

-12.358

-11.991

Wonen en werkomgeving

-29.988

-29.164

-21.962

-10.802

Totaal Fysiek

-41.608

-60.483

-51.767

-38.095

Onderwijs

-26.043

-23.823

-23.644

-24.458

Ruimte voor bedrijvigheid

-6.595

-2.039

-3.891

-2.024

Werk en inkomen

-57.223

-56.839

-51.818

-48.152

Totaal Werk en economie

-89.860

-82.700

-79.353

-74.634

Algemene uitkering gemeentefonds

261.460

255.408

264.663

266.150

Beleggingen en overige baten en lasten

40.632

27.787

22.615

25.193

Gemeentelijke belastingen

9.355

33.441

34.361

35.047

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

311.446

316.636

321.638

326.390

Onvoorzien

0

-225

-225

0

Overhead

0

0

-30.702

-31.424

Vennootschapsbelasting (Vpb)

-510

0

0

-1.031

Totaal saldo voor bestemming

-4.437

-12.549

-27.807

-1.246

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

6.024

12.549

27.807

2.589

Totaal saldo

1.587

0

0

1.343

Een analyse van de verschillen tussen begroting en realisatie is opgenomen in de financiële hoofdlijnen. Daarnaast is er per programma een nadere analyse opgenomen.