2. Materiële vaste activa

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

  1. Investeringen met een economisch nut

539,6

531,9

531,9

  1. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

96,2

96,2

96,2

  1. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

155,0

142,8

142,8

790,8

770,9

770,9

2a. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut is als volgt:

Gronden en terreinen

Woon ruimten

Bedrijfs gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouw kundige werken

Vervoer middelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2017

115,8

2,3

545,4

6,9

5,4

58,9

15,1

749,8

Investeringen

15,6

-

16,2

0,8

0,5

4,1

0,9

38,1

Desinvesteringen (-)

-

-

-3,7

-

-0,7

-0,5

-0,1

-5,0

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-0,7

-

-7,8

-1,1

-0,0

-0,0

-

-9,6

Aanschafwaarde 31 december 2017

130,7

2,3

550,1

6,6

5,2

62,5

15,9

773,3

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2017

5,7

1,5

158,3

1,7

3,6

42,1

4,9

217,8

Afschrijvingen

0,3

0,1

14,2

0,2

0,5

4,7

0,9

20,9

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-3,7

-

-0,7

-0,5

-

-4,9

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2017

6,0

1,6

168,8

1,9

3,4

46,3

5,8

233,8

Boekwaarde 1 januari 2017

110,1

0,8

387,1

5,1

1,8

16,8

10,2

531,9

Boekwaarde 31 december 2017

124,7

0,7

381,3

4,7

1,8

16,2

10,1

539,6

De bruto investeringen bedragen € 38,1 miljoen, hierop is € 9,6 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen betreffen:

De Rietlanden, onderhoud/renovatie

3,2

Transferium Deutersestraat

8,9

51 002610 Groote Wielen (Noord-oost hoek)

14,2

Kwekkelstijn, overkapping buitenbad

1,0

De desinvesteringen bedragen € 5 miljoen. De grootste desinvesteringen zijn:

Waalstraat bouw

1,3

In de materiële vaste activa investeringen met economisch nut heeft op de beginbalans  een verschuiving in categorieën plaatsgevonden van bedrijfsgebouwen naar gronden en terreinen voor een bedrag van € 14,9 miljoen. Het afzonderen van de gronden levert jaarlijks een afschrijvingsvoordeel op van € 0,5 miljoen. Hiervan heeft € 0,4 miljoen betrekking op onderwijshuisvesting (reserve onderwijshuisvesting) en € 0,1 miljoen op eigendomsbeheer (programma bedrijvigheid). Tegenover dit voordeel staat een rentenadeel dat jaarlijks oploopt met het actuele rentepercentage.

2b. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven,  is als volgt:

Gronden en terreinen

Woon ruimten

Bedrijfs gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouw kundige werken

Vervoer middelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2017

9,3

-

17,1

101,5

18,1

11,9

-

157,9

Investeringen

-

-

-

3,0

0,5

0,9

-

4,4

Desinvesteringen (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-

-

-

-

-

-0,0

-

-

Aanschafwaarde 31 december 2017

9,3

-

17,1

104,5

18,6

12,8

-

162,3

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2017

1,1

-

6,5

33,1

15,3

5,7

-

61,7

Afschrijvingen

-

-

0,4

2,6

0,7

0,7

-

4,4

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2017

1,1

-

6,9

35,7

16,0

6,4

-

66,1

Boekwaarde 1 januari 2017

8,2

-

10,6

68,4

2,8

6,2

-

96,2

Boekwaarde 31 december 2017

8,2

-

10,2

68,8

2,6

6,4

-

96,2

De bruto investeringen bedragen € 4,4 miljoen, hierop is € 0 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen betreffen:

Vervanging riolering algemeen

2,0

Afkoppelen hemelwater

1,2

2c. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut is als volgt:

Gronden en terreinen

Woon ruimten

Bedrijfs gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouw kundige werken

Vervoer middelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2017

-

0,4

-

211,0

-

-

1,7

213,1

Investeringen

-

-

-

21,3

-

0,0

0,3

21,9

Desinvesteringen (-)

-

-

-

-0,2

-

-0,2

-0,0

-0,4

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-

-

-

-2,0

-

-

-0,2

-2,2

Aanschafwaarde 31 december 2017

-

0,4

-

230,1

-

-0,2

1,8

232,1

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2017

-

0,2

-

69,6

-

-0,0

0,5

70,3

Afschrijvingen

-

0,0

-

7,1

-

-0,0

0,1

7,2

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-

-0,2

-

-0,1

-0,0

-0,3

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2017

-

0,2

-

76,5

-

-0,1

0,6

77,2

Boekwaarde 1 januari 2017

-

0,2

-

141,4

-

0,0

1,2

142,8

Boekwaarde 31 december 2017

-

0,2

-

153,6

-

-0,1

1,2

155,0

Tot en met 2016 werden reserves die dienen ter dekking van investeringen met een maatschappelijk nut op het moment van activeren direct in mindering gebracht op de aanschafwaarde. Vanaf 2017 is dat niet meer toegestaan.  In plaats daarvan worden de investeringen bruto geactiveerd en dekken we de afschrijvingen uit de reserves. Budgettair heeft dit geen effect. Naast diverse gronden van het grondbedrijf is tevens de Brabanthallen verpacht. De totale boekwaarde van de in erfpacht gegeven activa bedraagt € 3,6 miljoen.

De bruto investeringen bedragen € 21,9 miljoen, hierop is € 2,2 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen betreffen:

Orthen Links/Orthenpoort

0,7

Landschapspark Rosmalense AA en 3 Sluizen

0,5

Uitwerknota Koersnota auto en fiets

0,9

Structuurfonds Regionale Infrastructuur

3,5

Fietspaden 2017-2019

1,0

OV Beheerplan armaturen

0,5

Vernieuwing oude wijken

1,4

Fleringen-Polderwaard-Marie Koenenlaan-Troelstradreef-busroutes

1,0

Projecten vitalisering

1,0

Transferium Deutersestraat infrastructuur

5,6

Er zijn geen bijdragen van derden > € 500.000.