11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

-

-

-

Overige kasgeldleningen

55,0

35,0

35,0

Banksaldi

2,6

9,3

9,3

Overige schulden

23,3

30,9

30,9

80,9

75,2

75,2

De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo € 21,7 miljoen (2016: € 28,4 miljoen) en overige schulden € 1,7 miljoen (2016: 2,6 miljoen).