12. Overlopende passiva

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

48,6

34,2

34,2

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van:

-

-

-

  1. Europese overheidslichamen

2,5

2,2

2,2

  1. het Rijk

3,8

4,8

4,8

  1. overige Nederlandse overheidslichamen

12,9

12,6

12,6

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

8,1

3,5

3,5

75,9

57,3

57,3

Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de van Europese overheidslichamen, het Rijk en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel wordt verwezen naar de bijlagen behorende bij deze jaarrekening.