Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten29.65627.29621.82719.0812.747
Baten8.3096.07511.2257.879-3.346
Saldo van lasten en baten-21.348-21.220-10.603-11.202-599

Belangrijkste verschillen

  • Kapitaallasten voordeel € 32.000.
  • Personeelskosten voordeel € 277.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
  • Dekking hogere kosten ICT via reserve (kosten staan in programma Beleggingen en overige baten en lasten). Voordeel € 183.000.
  • Niet alle ontwikkel- en opleidingsbudgetten zijn volledig benut, met name de budgetten ten behoeve van het zaaksysteem. In afwachting op de nieuwe aanbesteding, zijn alleen nog noodzakelijke updates uitgevoerd. Voordeel € 117.000.
  • Afwikkeling vorderingen en schulden van de voormalige gemeente Maasdonk. Voordeel € 119.000.
  • Onze gemeente is verantwoordelijk voor de pensioenvoorziening voor huidige en voormalige wethouders op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Voor 2017 is besloten tot het doen van een aanvullende storting voor de wethouderspensioenen. Oorzaken hiervan zijn een dalende rekenrente en een lager dan verwacht rendement. Dit leidt tot een nadeel van € 1.581.000.
  • Door lager dan begrote kosten voor kantoorbenodigdheden en porto ontstaat een voordeel. De lagere kosten voor kantoorbenodigdheden zijn een gevolg van een in het verleden gunstige aanbesteding. Voordeel € 60.000.
  • Kosten voor raad en college vallen lager uit dan begroot. Voornamelijk onderzoekskosten, fractieondersteuning, representatie en cursuskosten. Voordeel €  85.000.