Ambitie

Ambitie

We willen dat onze inwoners gezond, zelfredzaam, zelfstandig zijn en meedoen in de samenleving. De meeste inwoners slagen er op eigen kracht in, soms met hulp van familie, vrienden of kennissen, deel te nemen in onze samenleving. Soms is er tijdelijk extra ondersteuning nodig. Inwoners kunnen rekenen op informatie en advies van de gemeente op de terreinen Jeugdhulp, Wmo, welzijn en financiën via onder andere de wijkpleinen. Wij willen voorkómen dat mensen tussen de wal en het schip raken door ze op tijd te ondersteunen als zij het (tijdelijk) zelf niet redden. De sociale wijkteams bieden ondersteuning aan huishoudens met meervoudige problemen en verlenen daarnaast toegang tot de langdurige en specialistische hulp. We gaan uit van een actieve opstelling van de inwoner en het nemen van eigen verantwoordelijk voor zijn of haar problemen. Daarom bekijken we eerst wat iemand zelf, of met behulp van zijn of haar sociale netwerk, kan oplossen. Als er sprake is van meervoudige of complexe problematiek, stellen we met het huishouden samen een plan van aanpak op waarmee we samen werken aan een duurzame oplossing voor het huishouden vanuit het principe één huishouden, één plan, één regisseur en vanuit nabijheid.
We willen een beroep op dure ondersteuning en zorg beperken. Datzelfde geldt voor ‘gedwongen’ of crisishulp. Tegelijkertijd willen we de veiligheid van jeugdigen en volwassenen - in geval van huiselijk geweld of kindermishandeling - zo goed mogelijk waarborgen, door in te grijpen als dat echt nodig is.