Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten252.998232.749265.771287.103-21.332
Baten137.739120.860151.100172.74221.642
Saldo van lasten en baten-115.260-111.889-114.671-114.362309

Belangrijkste verschillen

  • Extra inzet voor PowerUp073 en diverse onvoorziene kosten voor fysieke voorzieningen leiden op het gebied van ambulant jongerenwerk in achterstandswijken tot een nadeel van € 124.000.
  • Het opstellen van de regionale visie op vrouwenopvang is tot nader order uitgesteld omdat de regiovisie geweld in huiselijke kring in 2018 afloopt en we daarin de visie op vrouwenopvang willen opnemen omdat deze thema’s in elkaars verlengde liggen. De (mede) hiervoor bestemde middelen vallen daardoor vrij. Voordeel € 130.000.
  • Door het Ministerie van Financiën zijn er kosten als doorschuif-btw geoormerkt. Het betreft dan btw op directe kosten, indirecte kosten en investeringsgoederen. Hierdoor ontvangen we een hoger bedrag van de GGD. Voordeel € 93.000.
  • Vanuit de gewenste transformatie naar algemene voorzieningen voor alle wijkbewoners hebben we in 2017 minder besteed aan specifieke steunpunten voor mensen met psychische problemen. Voordeel € 52.000.
  • De uitgaven in het kader van de witte tornado's zijn ondergebracht bij het CVTB. Deze uitgaven zijn verantwoord bij de overige uitgaven openbare geestelijke gezondheidszorg waardoor dit budget niet wordt uitgegeven. Voordeel € 43.000.