Ambitie

Ambitie

2017 wordt een belangrijk jaar voor het Bossche culturele veld. Dit jaar wordt het nieuwe subsidiesysteem ingevoerd dat in mei 2016 door de raad is vastgesteld. Enerzijds betekent dit meerjarige zekerheid over de gemeentelijke subsidie voor de organisaties die wij tot de Bossche Culturele Basis rekenen, anderzijds ontstaat er flexibele ruimte voor nieuwe initiatieven door de invoering van drie fondsen, Landelijk Onderscheidend, Lokaal Effectief en Innovatief. Wij verwachten hierdoor meer dynamiek zal ontstaan die het culturele veld als geheel ten goede zal komen.

Dit jaar zullen ook de eerste effecten zichtbaar worden van de bezuinigingen waartoe uw raad besloot bij de vaststelling van de begroting 2016, maar we vertrouwen erop dat de organisaties met veel inspanning toch hun aanbod in stand kunnen houden. De grootste veranderingen zitten bij Bieb, Muzerije, Babel, Verkadefabriek en Toonzaal.  
Conform uw motie bij de begroting 2016 heeft de Toonzaal de kans gekregen om de kwaliteit van het muziekaanbod hoog te houden tegen lagere kosten door de samenwerking met W2 aan te gaan.

Wanneer het bestuur van de Stichting St. Jan dit jaar uitgewerkte plannen zal presenteren voor een bezoekerscentrum gebaseerd op onze uitgangspunten, kan een plek gerealiseerd worden die een centrale functie krijgt in het Jeroen Bosch kwartier.

We willen meer ruimte bieden aan initiatieven van amateurkunst. Enerzijds zal het nieuwe fonds Lokaal Effectief daar kansen voor scheppen, anderzijds willen we ook binnen de regeling Amateurkunst meer mogelijkheden bieden aan amateurkunst die buiten verenigingsverband wordt beoefend.

2017 is ook het jaar waarin de nieuwe Rijks en Provinciale Kunstenplannen ingaan. Daaruit moet blijken in hoeverre culturele organisaties die in onze gemeente zijn gevestigd de komende vier jaar kunnen rekenen op financiële steun van Rijk en Provincie.