Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten23.29619.35320.04522.175-2.130
Baten5.3772.7093.8022.030-1.771
Saldo van lasten en baten-17.918-16.643-16.244-20.145-3.901

Belangrijkste verschillen

  • Personeelskosten nadeel € 160.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
  • Op 11 juli heeft de raad ingestemd met een nieuw raadsvoorstel “Alternatief plan nieuwbouw Theater aan de Parade” en amendement “Alternatief plan nieuwbouw Theater aan de Parade. Van het oorspronkelijke voorbereidingskrediet van € 4.130.000 is totaal € 3.479.000 uitgegeven.  Conform raadsbesluit komen deze uitgaven ten laste van het resultaat, en wordt het structuurfonds aangevuld voor deze reeds onttrokken uitgaven. Nadeel € 3.479.000.
  • Het college heeft (in januari 2016)  besloten om volksfeestachtige evenementen en lokale initiatieven die primair gericht zijn op goede doelen, waar mogelijk met 'gesloten beurs' te faciliteren. Het betreft onder andere kosten voor carnaval, koningsdag, Jazz in Duketown, intocht Sinterklaas en kleine charitatieve evenementen. Het faciliteren van evenementen vraagt om een strakke regie vanuit de gemeentelijke organisatie. Op met name  gebieden van veiligheid, bereikbaarheid en openbare orde wordt extra ingezet. Dit gebeurt door zowel personele inzet als ook door het laten opstellen van risicoprofielen voor belangrijke evenementenlocaties. Slechts een deel van de kosten die we als organisatie maken, kan worden verrekend met de evenementenorganisaties. Nadeel € 217.000.