Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten108.62368.809101.002109.345-8.342
Baten80.98441.87278.45286.5938.141
Saldo van lasten en baten-27.640-26.937-22.550-22.752-202

Belangrijkste verschillen

  • Kapitaallasten voordeel € 48.000
  • Personeelskosten/inhuur voordeel € 96.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
  • Voorziening invoering omgevingswet nadeel € 1.800.000
  • Als gevolg van de aantrekkende economie wordt een voordeel op de leges omgevingsvergunning gerealiseerd van € 1.200.000. De meer inkomsten worden voor een deel gedempt door inhuur vergunningsverleners als gevolg van benodigde extra capaciteit (€ 320.000). Saldo voordeel € 885.000
  • Omdat er vaker is gestrooid ontstaat er een nadeel op gladheidsbestrijding. Nadeel € 105.000.
  • Kosten die worden gemaakt in het kader van het veilig stellen van gemeentelijk eigendom door voorkoming verjaring dan wel formalisatie van gebruik van gemeentegrond zijn hoger dan begroot. Daarnaast zijn de stortkosten voor groen hoger. Samen een nadeel van € 128.000.