Ambitie

Ambitie

’s-Hertogenbosch  wil  een  aantrekkelijke,  duurzame  stad  zijn,  natuurlijk,  schoon en veilig.  Beperking van  energie en grondstoffen, zorg  voor  gezondheid en hinder, integraal  waterbeheer en  een  zorgvuldig ruimtegebruik zijn  speerpunten. Het gaat met name om:

  • een  klimaatneutrale stad;
  • een  compacte,  levendige stad  met  een  zorgvuldig, duurzaam ruimtegebruik, ook van de ondergrond;
  • een  klimaatbestendig, robuust,  veilig  en mooi  watersysteem;
  • aanpak   en  borgen   van  situaties qua  hinder,   luchtkwaliteit, bodemverontreiniging, geluid  en gevaar.

Energiek en flexibel
Duurzaamheid en participatie zijn gefundeerd op samenwerking en integraliteit met en door gezonde burgers. De behoefte aan een gezond en prettig woon-, werk- en leefmilieu neemt nog steeds toe. Rondom milieu en duurzaamheid manifesteert zich een energieke samenleving, die zich zowel richt op het verduurzamen, zoals bijv. bij energie, als op het voorkomen van hinder, zoals bijv. bij het goederenvervoer over het spoor. Voor beide lijnen willen wij een faciliterende overheid zijn, die snel en adequaat kan handelen.

European Green Capital
De nominatie voor European Green Capital zien wij als een bevestiging van onze ambities voor een grote sprong voorwaarts. Een ondernemende rol zien wij voor ons weggelegd, vooral op onze prioriteiten van energie, water en duurzaam bouwen. Particuliere initiatieven krijgen van ons ruim baan en zullen wij waar mogelijk ondersteunen en faciliteren.
De koppeling aan de ontwikkeling van werkgelegenheid, zowel waar het gaat om de verduurzaming bijv. van het woningenbestand, als waar het gaat om innovatie is van belang. Een toekomstvaste, sterke gemeente zal vooral ook een duurzame gemeente zijn.

Gezonde stad
Een gezonde stad i.c. gezonde verstedelijking is het voertuig waarmee enerzijds de milieudruk en anderzijds de verzilvering van kansen voor verbetering slim kunnen worden aangepakt. Deze denkwijze is ook verankerd bij het Rijk en Provincie Een integrale PPP-benadering (people, planet, profit) is belangrijk voor de meest evenwichtige en daarmee meest kansrijke aanpak van duurzaamheid en veiligheid. De nominatie voor European Green Capital voor 2018 is een waardering en stimulans voor een breed gedragen en integraal duurzaamheidsbeleid.

Verbinden economie en duurzaamheid: circulaire economie  
Duurzaamheid en economie staan niet los van elkaar. Een nauwere koppeling tussen deze twee beleidsvelden biedt veel economische kansen. Vooral op het terrein van energie (besparing en duurzame toepassingen zoals wind, zon, bodem e.d.), duurzame bouw (zuinig ontwerpen, materialisatie, inrichting en beheer), integraal waterbeheer (toepassingen van berging, combinaties met groen, recreatie en natuur), agrifood, en mobiliteit (toepassen innovatieve technologieën). De kansen voor een ’circulaire economie’ zullen we verder verkennen en uitwerken. Met bijv. het BEC en Spark hebben we meteen interessante liaisons in huis. Ook ‘Nul op de Meter renovaties’ zijn een kans voor zowel economie als  werkgelegenheid!


Samenwerking in uitvoering
Een grote  betrokkenheid en verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en intermediairs zien we als een uitdaging. Stimulering van het zelforganiserend vermogen en een stringente  handhaving - met  adequate afhandeling van milieuklachten - maken hiervan deel  uit. Bij de vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn de kansen/mogelijkheden voor de ondernemers en inwoners vertrekpunt binnen de bandbreedten van het nationale en gemeentelijk beleid. Het technisch-procesmatig handelen vanuit de overheid is daaraan in eerste instantie ondergeschikt, uiteraard binnen de regelen der kunst van wettelijke voorschriften en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.     

Beleidsvorming en uitvoering verloopt conform het bestuursakkoord Aan de slag. Via de aparte updates van de energie-aanpak en het integraal waterbeheer (waterplan en rioleringsplan), actualisaties van aanpakken van duurzaam bouwen e.d. en jaarlijkse handhavingsprogramma’s zal zo scherp mogelijk in beeld worden gebracht waar  en hoe op de belangrijkste/prioritaire onderdelen vooruitgang wordt  geboekt.