Ambitie

Ambitie

Met de vorming van de nieuwe afdeling Erfgoed willen we ons erfgoed dienstbaar maken aan de ontwikkeling van de stad. Niet alleen als inspiratiebron voor de ruimtelijke kwaliteit, maar juist ook voor de economische ontwikkeling van de stad en als middel om de sociale samenhang te bevorderen.
Wij doen dat samen met anderen, met de vele vrijwilligers en met diverse partners in stad en streek en met de diverse bestuurslagen. Juist door deze intensieve samenwerking kunnen we onze professionele kracht veel breder en beter uitdragen en er de betekenis aan geven die ons erfgoed verdient en die de stad verdient.
De samenvoeging van de afdelingen is beleidsinhoudelijk in 2013 door de Raad bekrachtigd in de gezamenlijk geformuleerde ‘Cultuurhistorische visie 2012-2029’. In deze visie staat onze koers verwoord en zijn de speerpunten voor de komende jaren benoemd. De tijd is rijp voor een duidelijke plek voor erfgoed in al zijn facetten. De betekenis ervan in sociaaleconomische zin wordt steeds beter gezien, dat geldt ook voor de ‘beleving’ van erfgoed en voor de inspiratiebron die erfgoed in zich draagt. Wij hebben dat onderschreven in de paragraaf ‘Sterk Erfgoed’ in het bestuursakkoord van januari 2015.

Voor de komende jaren staan de volgende thema’s hoog op de agenda:
•   Erfgoed toegankelijk maken voor meer mensen
•   Herbestemming en erfgoedontwikkeling
•   Nieuwe aandacht voor cultuurhistorisch landschap
•   Monumentenzorg
Deze thema’s vragen om een specifieke aanpak, vooral omdat ze een nieuwe invalshoek hebben binnen het cultuurhistorisch domein. Ze richten zich sterker naar buiten toe en zijn belangrijk voor de economische positie van de stad.