Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Geraamde subsidie verstrekking primitieve begroting

Geraamde subsidie verstrekking na wijziging

Verleende subsidie (alle bedragen x € 1)

Haalbaarheidsonderzoeken Herbestemming Monumenten(Onderzoek)

Subsidiëring van haalbaarheidsonderzoeken voor herbestemming en extern advies voor leegstaande/leegkomende monumenten

50.000

100.000

Subsidieverordening Monumenten

Behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving. Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid en de kwaliteit van wijken

301.200

1.639.102

148.554

Onderhoud Sint Jan

Bijdrage in onderhoud Sint Jan

155.000

155.000

155.000