Ambitie

Ambitie

We willen bevorderen dat volwassenen zelfstandig en onafhankelijk zijn, en zoveel mogelijk participeren in de samenleving.
Daarvoor is allereerst een eigen inkomen belangrijk, het liefst doordat je werkt. Werkenden zijn gemiddeld gezonder, maatschappelijk actiever en gelukkiger. We streven naar een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie. Bij voorkeur kunnen mensen dit op eigen kracht, wanneer dit niet lukt dan bieden wij ondersteuning om arbeidsparticipatie te realiseren. De flexibiliteit van de arbeidsmarkt groeit nog steeds. De baan voor het leven bestaat nauwelijks meer. We hebben naast goed opgeleide en gekwalificeerde mensen, dus ook een arbeidsmarkt nodig waarin vraag en aanbod op een goede wijze op elkaar aansluiten. Dit is een gezamenlijke regionale opgave van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. In het regionaal werkbedrijf wordt samenwerkt met alle partners om iedereen een kans te bieden op de arbeidsmarkt. We maken afspraken met werkgevers om kansen te ontwikkelen voor iedereen.

De dienstverlening aan inwoners die (tijdelijk) voor hun inkomen afhankelijk zijn van de gemeente staat in dienst van terugkeer naar het arbeidsproces.
Mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren we om zoveel mogelijk zelf te doen, hun capaciteiten in te zetten bij het vinden van werk en hiervoor de eigen netwerken in te schakelen.
Voor mensen die verder van de arbeidsmarkt staan, is er ondersteuning en begeleiding, eveneens gericht op het vinden van een baan.
Ook organiseren we zelf meer werk om mensen aan de onderkant meer kansen te bieden op terugkeer in het arbeidsproces. We bieden mogelijkheden maar mensen zijn zelf verantwoordelijk om aan het werk te komen en te blijven!