Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting primitief 2017Begroting na wijzigingen 2017Rekening 2017Verschil
Lasten130.766123.035121.434121.38747
Baten75.37466.71371.40871.864456
Saldo van lasten en baten-55.393-56.321-50.025-49.523502

Belangrijkste verschillen

  • Er is een voordeel gerealiseerd op de uitvoeringskosten binnen Werk & Dienstverlening. Dit betreft met name een lagere interne doorverrekening van kosten. Voordeel € 280.000.
  • Regio-gemeenten hebben meer producten op het gebied van schulddienstverlening afgenomen. Voordeel € 146.000.
  • Zowel de kosten als de aantallen inwoners die een beroep doen op beschermingsbewind vanwege problematische schulden zijn ten opzichte van voorgaande jaren toegenomen. Met alle inspanningen op het vlak van vroegsignalering, samenwerking met bewindvoerders en de rechtbank is de groei van de uitgaven beschermingsbewind afgezwakt. Van een afname is echter geen sprake. De voorgenomen besparing op dit dossier is nu en in de toekomst dan ook niet haalbaar. We continueren de versterkte inzet met de hiervoor genoemde partners om de groei af te zwakken en de instroom in beschermingsbewind te beperken. De toename van de aantallen en kosten voor bewindvoering is niet alleen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan de orde, dit is een landelijke tendens. Om die reden vinden er ook op landelijk niveau interventies plaats om meer grip te krijgen op dit dossier. Nadeel € 353.000.
  • Door het voeren van een intensieve communicatiecampagne stijgt het aantal deelnemers voor de collectieve ziektekostenverzekering nog steeds. Bovendien hebben dit jaar veel meer deelnemers gekozen voor het duurdere pakket waarbij het eigen risico is meeverzekerd. Nadeel € 180.000.
  • Door afname van het aantal nieuwe vergunninghouders is een overschot ontstaan bij zowel de voorziening wonen als de directe levensbehoefte. Veelal wordt bij toekenning van een uitkering een overbruggingskrediet verstrekt. Voordeel € 145.000.
  • In de begroting is rekening gehouden met een stelpost voor de opvang van statushouders omdat een deel van de kosten gedekt worden uit bestaande budgetten. Tegenover het voordeel op dit programma  staat een zelfde nadeel bij de algemene uitkering. Voordeel € 463.000