Inleiding

In de Jaarrekening 2017 volgen we zoveel mogelijk de indeling en de inhoud uit de begroting 2017. Op die manier stellen we u in staat een vergelijking te maken tussen de begrote situatie en de realisatie. Achtereenvolgens treft u de volgende onderdelen aan:

  • Beleidsuitgangspunten
  • Overzicht belastingen en heffingen
  • Landelijke ontwikkelingen
  • WOZ-bezwaarschriften
  • Belastingvoorstellen 2017

Conform artikel 10 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt in de jaarrekening voor de heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, de realisatie inzichtelijk gemaakt.

Het overzicht van deze heffingen is opgenomen in de bijlage Kostendekkendheid heffingen bij deze jaarrekening.