Landelijke ontwikkelingen

No-cure-no-pay organisaties (NCNP)
Het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde in 2017 is ten opzichte van 2016 ongeveer gelijk gebleven. Ondanks een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde. Ook het aantal bezwaarschriften dat door NCNP worden ingediend is ongeveer gelijk gebleven. Het aandeel van de NCNP in het totaal aantal bezwaren bedraagt in 2017 ongeveer 40%, dat is iets lager dan in 2016 (43%) en hoger dan in 2015 (32%). Het bedrag aan betaalde kostenvergoedingen is in 2017 uitgekomen op € 40.000. Daarmee zijn de kosten hoger dan in 2016 (€ 36.000).

Voortzetten informeel contact
De afgelopen jaren is veel tijd en energie gestoken in (het promoten van) informeel contact. Ervaring en onderzoek leerde namelijk dat burgers mede door de beperkte transparantie bij de totstandkoming van de WOZ-waarde, kozen voor het indienen van een bezwaarschrift. Mede door de inzet van diverse informele contactmomenten is het bezwaarpercentage bij de woningen nu ongeveer 0,8% en dat is onder het landelijk gemiddelde van ongeveer 1,5%. Hierin zien we een bevestiging dat de informele contactmomenten een bijdrage leveren aan de transparantie van de WOZ-waardering en de publieke dienstverlening. Het voornemen is dan ook om de informele contactmomenten voort te zetten.

Openbaarheid WOZ-waarden
Per 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. De openbaarheid is gekoppeld aan de realisatie van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Alle gemeenten dienen aangesloten te worden op die LV WOZ. Vervolgens kunnen de (andere) gebruikers van de WOZ-waarden (Rijksbelastingdienst, Waterschappen en CBS) de benodigde WOZ-gegevens zelf betrekken uit die LV WOZ. Wij zijn in september 2017 aangesloten op de LV WOZ.
In de periode van 1 oktober 2016 tot september 2017 zijn de WOZ-waardes via een eigen voorziening op de gemeentelijke website openbaar gemaakt.

Overschrijding macro-norm
Volgens cijfers van het onderzoeksinstituut COELO stijgt de totale landelijke OZB-opbrengst in 2017 met € 67 miljoen, een stijging van 1,69%. De macronorm voor 2017 is 1,97%. Dat betekent dat de stijging in 2017 binnen de macronorm is gebleven.