Belastingvoorstellen 2017

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad – conform de voorstellen van het college – de belastingtarieven voor 2017 geïndexeerd met 0,835%. Een overzicht van de tarieven is te vinden in de begroting 2017 en de bijbehorende belastingvoorstellen.

In 2017 zijn de navolgende opbrengsten verantwoord, exclusief de afwikkeling van aanslagen over eerdere jaren (bedragen x € 1.000):

Soort belasting

Raming 2017

Opbrengst 2017

Verschil:
N= Nadeel;
V=Voordeel

Afvalstoffenheffing

14.114

14.172

58 V

Rioolheffing (eigendom + gebruik)

10.247

10.349

102 V

OZB (eigendom + gebruik)

37.282

37.030

252 N

RZB (eigendom + gebruik roerende zaken)

7

7

-

Hondenbelasting

914

876

38 N

Precariobelasting

374

390

16 V

Toeristenbelasting

828

965

137 V

Leges Publieke Dienstverlening

1.677

1.865

188 V

Parkeerbelastingen

754

563

191 N

Toelichting op de (belangrijkste) afwijkingen:

  • De meeropbrengst Afvalstoffenheffing wordt verklaard door meer aansluitingen dan begroot.
  • Het waterverbruik bij de grootverbruikers is iets toegenomen. De meeropbrengst Rioolheffing wordt daardoor enerzijds verklaard. Anderzijds door meer objecten dan begroot en minder leegstand.
  • De minderopbrengst OZB betreft vooral het eigendom. Dit wordt veroorzaakt door een minder hoge waardestijging (4,4%) van woningen dan begroot (5%) en door een hogere waardedaling van niet-woningen (2,84%) dan begroot (2%).
  • De voornaamste oorzaak van de meeropbrengst van Leges Publieke Dienstverlening is een na-ijl effect van de extra aanvragen voor reisdocumenten. Per 01 januari 2012 mochten kinderen jonger dan 14 jaar niet meer bijgeschreven worden op het reisdocument van hun ouders. Hierdoor ontstond in de laatste weken van 2011 een run op ID-kaarten. Deze documenten verliepen uiterlijk 01 januari 2017. Als gevolg daarvan zijn er in het laatste kwartaal van 2016 maar ook in 2017 extra aanvragen ingediend.
  • De lagere opbrengst Parkeerbelastingen wordt veroorzaakt door het volgende. Door de uitbreiding van vergunninghoudersgebieden in 2016 en 2017 zijn er meer parkeercontroles uitgevoerd in woonwijken en daardoor minder fiscale controles.

Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen
De gemeente ’s-Hertogenbosch voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding heeft vooral betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In 2017 was er een bedrag van € 1.308.000 begroot; de realisatie bedroeg € 1.316.000.

Ontwikkeling woonlasten

Een van de uitgangspunten van ons tarievenbeleid is te voorkomen dat de woonlasten in onze gemeente zullen worden verhoogd anders dan met een inflatiecorrectie. Onder woonlasten worden in dit verband verstaan: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De woonlasten zijn in de periode 2012 tot en met 2017 gedaald van € 632 naar € 576 (zie onderstaande grafiek).

Jaarlijks publiceert het COELO (onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen) de kerngegevens van de belastingen van de 38 grootste gemeenten. Daarin is opgenomen een overzicht van de (ontwikkeling van de) woonlasten. Als woonlasten worden in aanmerking genomen OZB eigendom, rioolheffing (eigendom en gebruik) en afvalstoffenheffing. De woonlasten in de gemeente ’s-Hertogenbosch verhouden zich op een gelijkblijvend niveau ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. In de jaren 2014, 2015 en 2016 waren er respectievelijk 4, 2 en 3 gemeenten met lagere woonlasten. In 2017 heeft het COELO voor een wijziging van de presentatie van de woonlasten gekozen. Vanaf 2017 worden de woonlasten gesplitst in woonlasten voor een huurder en woonlasten voor een eigenaar/bewoner. Vóór 2017 werden alleen de woonlasten van een eigenaar/bewoner gepresenteerd.
In 2017 zijn er 9 vergelijkbare gemeenten met lagere woonlasten m.b.t. huurwoningen. Voor wat betreft de koopwoningen zijn er 3 vergelijkbare gemeenten met lagere woonlasten. De (gemiddeld) te betalen woonlasten zijn in 2017 ongeveer gelijk gebleven of iets gedaald ten opzichte van 2016.

In deze paragraaf schetsen we niet alleen de ontwikkeling van de woonlasten ten opzichte van voorgaande jaren en ten opzichte van andere gemeenten. We geven ook een overzicht van de realisatie van de woonlasten in het afgelopen jaar versus de begrote woonlasten. In onderstaande tabel geven we inzicht in de realisatie van de woonlasten in 2017 ten opzichte van de begroting 2017. Bij de uiteindelijke vaststelling van de tarieven voor belastingjaar 2017 is uitgegaan van een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 5%. Voor bedrijfspanden is bij de begroting uitgegaan van een daling van de gemiddelde WOZ-waarden met 2%. De woningen blijken in werkelijkheid gemiddeld met 4,40% in waarde te zijn gestegen en de bedrijfspanden gemiddeld met 2,84% gedaald.

Eigenaren:

WOZ-waarde

Woonlasten

Lastenstijging

Begroot

Realisatie

Bedrag

%

Woning € 152.000

€ 208

€ 207

-/- € 1

-/- 0,5%

Woning €255.000

€ 306

€ 305

-/- € 1

-/- 0,3%

Woning € 360.000

€ 407

€ 404

-/- € 3

-/- 0,7%

Bedrijf € 363.000

€ 1.116

€ 1.104

-/- € 12

-/- 1,1%

Gebruikers:

WOZ-waarde

Woonlasten

Lastenstijging

Begroot

Realisatie

Bedrag

%

Woning € 152.000

€ 273

€ 273

€ 0

0,0%

Woning €255.000

€ 273

€ 273

€ 0

0,0%

Woning € 360.000

€ 273

€ 273

€ 0

0,0%

Bedrijf € 363.000

€ 906

€ 897

-/- € 9

-/- 1,0%

Eigenaren + Gebruikers:

WOZ-waarde

Lastenstijging

Bedrag

%

Woning € 152.000

-/- € 1

-/- 0,2%

Woning €255.000

-/- € 1

-/- 0,2%

Woning € 360.000

-/- € 3

-/- 0,4%

Bedrijf € 363.000

-/- € 21

-/- 1,0%