Kengetallen financiële positie

Op initiatief van de VNG is de Adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (de commissie Depla) ingesteld. Eén van de adviezen is het verplicht opnemen van een basisset van vijf kengetallen die in samenhang informatie moeten geven over de financiële positie van de gemeente. Doel is dat daarmee het oordeel over de structureel en reëel sluitende begroting beter kan worden onderbouwd. Daarnaast bieden deze kengetallen de mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken.
Voor onze gemeente luiden de kengetallen als volgt:

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Jaarrekening 2017

Netto schuldquote

50%

60%

48%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

28%

26%

26%

Solvabiliteitsratio

52%

44%

44%

Structurele exploitatieruimte

0%

0%

0%

Grondexploitatie

9%

8%

8%

Belastingcapaciteit

81%

83%

83%

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Hoe hoger de schuld ten opzichte van de exploitatie, hoe hoger de netto schuldquote.
De omvang van de korte schuld is in 2017 toegenomen. De lange schuld is vrijwel gelijk gebleven. Daartegenover zijn de totale baten in 2017 toegenomen. Omdat de netto schuldquote wordt berekend door de omvang van de netto schuld te relateren aan de totale baten is dit kengetal, ondanks de hogere schuld, gedaald van 50% over 2016 naar 48% over 2017.
Uit de relatief lage waarde van de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen kan worden afgeleid dat tegenover de aangetrokken leningen uitzettingen staan. De belangrijkste uitzetting is de uitzetting van de verkoopopbrengst van de Essent aandelen in 2009 ter compensatie van het vervallen dividend.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
In vergelijking met 2016 is de solvabiliteitsratio gedaald. Ondanks deze daling is onze gemeente goed in staat aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten.
Uit dit kengetal kan worden afgeleid dat onze gemeente als gevolg van voortdurend behoedzaam gevoerd grondbeleid een relatief lage waarde van deze indicator laat zien.

Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.
De uitkomst op deze indicator geeft aan dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde.
We zitten met onze belastingdruk ruim onder het landelijk gemiddelde.