Maatschappelijk vastgoed: onderhoud

Wat wilden we bereiken?

  • Onderhoud van kapitaalgoederen op het onderhoudsniveau: “sober en doelmatig”.
  • Gemeentelijke gebouwen met een monumentenstatus in stand houden.
  • Gemeentelijke gebouwen voorzien van een energielabel en onderzoek naar de mogelijkheden om energieprestaties van gebouwen te verbeteren.

Op 31 januari 2017 is het energietransitieprogramma in de raad vastgesteld. Vanaf nu worden in alle nieuwe plannen (nieuwbouw van gemeentelijke panden) vanaf de aanvang van de planontwikkeling de doelstelling klimaatneutraal opgenomen en de kosten voor deze doelstelling maken onderdeel uit van het budget voor het betreffende plan.

Wat hebben we er voor gedaan?

  • De onderhoudsplannen voor 2017 zijn uitgevoerd.
  • Voor 236 gebouwen zijn de Meerjaren Onderhoudsplanningen geactualiseerd (MJOP's) conform de NEN2767 voor conditiegericht onderhoud.
  • Voor 109 gebouwen zijn Energie Prestatie-adviezen opgesteld. Deze adviezen dienen als input om de uiteindelijk te treffen duurzaamheidsmaatregelen vast te stellen.
  • Is gestart met het informeren van (een deel) van de huurders/gebruikers van maatschappelijk vastgoed over de voorgenomen verduurzaming.

Wat heeft het gekost?

  • Uitvoer van onderhoud: € 4.900.000
  • Opstellen MJOP's: € 251.000
  • Opstellen EPA's: € 135.000