Personeel en organisatie

Het afgelopen jaar zijn we doorgegaan met strategische personeelsplanning. We namen in 2017 maatregelen om diversiteit en inclusie te bevorderen. We werkten verder door aan het ‘zijn van een afspiegeling van de arbeidsmarkt’. Op verzoek van uw raad hebben we een pilot anoniem solliciteren opgezet en uitgevoerd. De proef heeft informatie opgeleverd over de beleving van dit instrument bij sollicitanten en de selectiecommissies. Om meer inzichten te krijgen, en de meerwaarde van het instrument te peilen, hebben we de proef verlengd in 2018. Ook organiseerden we meerdere bewust-wordingssessies op het vlak van diversiteit. De kern van deze sessies betrof het waarom van inclusie ten gunste van organisatieontwikkeling en inzet van talent, en wat daar lastig aan is. Verder stimuleerden we de inzet van jonge medewerkers verder. Dit betreft stagiaires, afstudeerders, diverse traineeprogramma’s, en enkele talentenprogramma voor eigen medewerkers. Bovendien onderzochten we eventuele knelpunten en mogelijkheden rondom duurzame inzetbaarheid. Dit betreft in het bijzonder het langer doorwerken en bij kunnen blijven in je vak en de ontwikkelingen daarin.

Banenafspraak
Het kabinet heeft aangekondigd dat de quotumregeling in werking te laten treden. Dit omdat de werkgevers in de overheidssector de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet hebben gehaald. Wij staan achter de doelstelling van het Sociaal Akkoord uit 2013 om 125.000 banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook de sector overheid moet zijn deel realiseren.
Als gemeentelijke werkgever zetten wij ons hier volop voor in. Wij vinden dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven. Dat laten we onder andere zien doordat wij PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) trede 3 én 30+ gecertificeerd zijn. Als werkgever in de sector overheid hebben wij het ministerie wel laten weten dat er discrepanties in de telling zitten. Hierdoor is een verkeerd beeld ontstaan van de resultaten van de gemeente ’s-Hertogenbosch als werkgever binnen de sector overheid. Hierover zijn wij nu ambtelijk in overleg.

Integriteit
Integriteit blijft een belangrijk fundament van een professionele organisatie. Het belang van integer handelen is vastgelegd in het bedrijfsconcept en de gedragscode. Maar het moet vooral blijken in het dagelijks handelen van mensen die werkzaam zijn in onze organisatie. In 2017 besteedden we hieraan opnieuw aandacht door “houding en gedrag” centraal te stellen in Buitengewoon Bosch.
Nieuwe medewerkers volgen verplicht een training om integer handelen concreet te maken. Het aantal nieuwe medewerkers, vast en tijdelijk, dat een ambtseed en daarbij ook de cursus Integriteit heeft gevolgd in 2017 was 111. Medewerkers die intern van functie veranderen wordt dan weer een integriteitsverklaring voorgelegd om zo opnieuw stil te staan bij het belang van integer handelen, ongeacht het werk dat je doet.
Als de grenzen van de organisatie worden overschreden worden medewerkers hierop aangesproken en treffen we zo nodig disciplinaire maatregelen.

Ziekteverzuim
Het verzuimcijfer is met 0,5 % gestegen naar 4,4%. De meldingsfrequentie is iets gedaald naar 0,99. De stijging van het verzuim is met name in de categorie “langdurig verzuim/43-365 dagen”.

Ongewenste gedragingen
Bij de externe vertrouwenspersoon  is er één medewerker geweest (in 2016: 8) in het kader van ongewenste  gedragingen. De bedrijfsmaatschappelijke werker heeft 14 personen begeleid (in 2016: 14).

Kerncijfers personeel

Formatie

2017

2016

2015

2014

2013

Aantal fte (formatie)

1.471

1.432

1.430

1.378

.1366

Aantal medewerkers

1.413

1.394

1.405

1.358

1.366

% mannen

52%

52%

53%

55%

55%

% vrouwen

48%

48%

47%

45%

45%

Functieniveau laag (1t/m 5)

11%

11%

12%

13%

14%

Functieniveau midden (6 t/m 9)

38%

39%

39%

37%

38%

Functieniveau hoog (10 en hoger)

51%

50%

49%

49%

48%

Deeltijd totaal

39%

40%

39%

38%

37%

% mannen deeltijd

17%

18%

19%

19%

19%

% vrouwen deeltijd

83%

82%

81%

81%

81%

Ouderschapsverlof

31-12-2017

Vrouw

25

Man

18

Totaal

43

Stagiaires

Opleiding

Universitair

10

HBO

79

MBO1

14

MBO2

1

MBO3

21

MBO4

20

VMBO

5

Werkervaringsplekken

4

Overig

3

Totaal

157