Informatisering en automatisering

Samen organiseren
In 2017 hebben we de samenwerking tussen gemeenten op het gebied van dienstverlening, uitvoering van medebewindstaken en kennisdeling voortgezet. Door het slim inzetten van digitale middelen vergroten we de kracht en kwaliteit van het lokale bestuur in de informatiesamenleving. We hebben ondersteuning geboden aan diverse ICT projecten die hierop aansluiten en invulling geven aan de ambities van de Digitale Agenda 2020, bestaande uit:

  • Gemeenten nemen open en transparant deel aan de participatiesamenleving;
  • Gemeenten doen dit door als één efficiënte overheid te werken;
  • Gemeenten werken massaal digitaal en leveren maatwerk lokaal.

Voorbeelden van dergelijke ICT projecten zijn de invoering van de Persoonlijke Internet Pagina in het Sociaal Domein, het digitaliseren van het budgetteringsproces en de technische aansluiting op MijnOverheid gericht op de publieke dienstverlening.
Samenwerken op landelijk niveau betekent uniforme afspraken maken, het toepassen van standaarden en het in gebruik nemen van landelijke generieke voorzieningen. In 2017 hebben we inhoudelijk bijgedragen aan landelijke (kennis)bijeenkomsten voor o.a. de doorontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en bieden we ondersteuning aan de gemeentesecretaris met het invullen van haar rol als voorzitter binnen de Taskforce Samen Organiseren.

Informatieveiligheid en privacy wet- en regelgeving
Onze inspanningen om het gebruik van alle digitale middelen veilig te houden nemen al jaren toe, zo ook afgelopen jaar. 2017 was ook het jaar van voorbereiding op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We hebben risico's in beeld gebracht en opgelost, administratie voor verantwoording opgezet, beleid opgesteld en de privacy organisatie ingericht. We constateren dat het onderwerp leeft in onze organisatie, in 2018 starten we met een eLearning programma.
De baseline informatieveiligheid gemeenten (BIG) is voor alle maatregelen op het gebied van cybersecurity onze leidraad. Ook hier is bewustzijn en handelingsbekwaamheid van al onze medewerkers een belangrijke factor.

Slim samenwerken
In 2017 hebben we de basis gelegd voor de Online Samenwerkomgeving. Door deze samenwerkomgeving vanuit een eigen gemeentelijke cloud beschikbaar te stellen, hebben we een volgende stap gezet in tijds-, plaats onafhankelijk, veilig en slimmer samenwerken. Met de komst van de Online Samenwerkomgeving geven we direct invulling aan de inhoudelijke opgaven uit Dienstbaar en van betekenis op het vlak van informatiesamenleving en de veranderende rol van de overheid.

Ondersteunen en faciliteren
Vanuit innovatie hebben we als ICT aan diverse actuele thema’s bijgedragen, zoals datagedreven sturing, zaakgericht werken, totstandkoming van het nieuwe programmaplan Dienstverlening 2018-2020, Business Intelligence en het programma de Slimme Buitenruimte. Verder hebben een aantal terugkerende werkzaamheden uitgevoerd zoals het beheer van het ICT projectportfolio, bijstellen van informatiebeleid, bijdragen aan gemeentelijke programma’s en uitvoeren van infrastructurele ICT projecten. Deze werkzaamheden brengen we in lijn met de bedrijfsdoelstellingen en stemmen we af met de (gevraagde) ICT inzet in gemeentelijke processen. Daarnaast borgt ICT de huidige digitale werkomgeving; we dragen zorg voor een stabiel en veilig digitaal netwerk, goed functionerende generieke ICT voorzieningen (hardware en software) en een hoog niveau van gebruikersondersteuning.