Wat wilden we bereiken?

De doelstelling is om per 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Om dit te bereiken wordt ingezet op zeer forse energiebesparing en opwekken van duurzame energie, zoals vastgesteld in het Klimaatprogramma in 2008 en de update in 2013.

Klimaatprogramma 2016-2020
In de tweede helft van 2016 zullen we een nieuw klimaatprogramma opstellen voor de periode 2016-2020 en aan de raad voorleggen. De onderstaande indicatoren zijn opgesteld op basis van de doelstellingen die tot 2050 lopen, en op basis van het huidige programma 2008-2015. Zo nodig zullen we de indicatoren op basis van het nieuwe programma 2016-2020 bijstellen.

Om de doelstelling te bereiken is medewerking van alle partijen in de stad noodzakelijk: bedrijven, burgers, instellingen, woningcorporaties etc. De rol van de gemeente is afhankelijk van de invloed en middelen die de gemeente heeft. Voor gemeentelijke gebouwen is de gemeente bepalend. Voor windenergie gaat het bijvoorbeeld om ruimte te scheppen in bestemmingsplannen. Voor woningen, bedrijven en verkeer en vervoer gaat het om stimuleren, motiveren en faciliteren van alle betrokkenen.

De ambitie voor de klimaatneutrale stad moet zoveel mogelijk gekoppeld worden met het bereiken van een schonere, gezondere en groenere woon-, werk- en leefomgeving, bijvoorbeeld door de inzet van schoner vervoer, groene daken, duurzame materialen e.d.

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Particuliere woningeigenaren verbeteren hun woning energetisch
bron: afdeling milieu
3.1503.5005.0004.000
Corporatiewoningen verbeterd tot energielabel C, waar mogelijk B
bron: afdeling milieu
32% label A/B (7.284)7.700nnb9.000
Aantal Nul-op-de-meter woningen
bron: afdeling milieu
01573100
Gemeentelijke gebouwen energielabel B
bron: afdeling milieu
9211554120
Bedrijven nemen deel aan het Bossche energieconvenant
bron: afdeling milieu
53606080
Bedrijven worden gehandhaafd op verplichte energiemaatregelen
bron: afdeling milieu
327350450N.t.b.
Aantal lokale duurzame energie-installaties: windturbines
bron: afdeling milieu
1115
Aantal lokale duurzame energie-installaties: windturbines in voorbereiding
bron: afdeling mliieu
Min. 6Min. 64Minimaal 20
Aantal lokale duurzame energie-installaties: warmte-koude opslag
bron: afdeling milieu
41505480
Aantal lokale duurzame energie-installaties: biomassa
bron: afdeling milieu
1112

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting