Wat wilden we bereiken?

De looptijd van het huidige beleid, het geactualiseerde Bereikbaarheidsprogramma Koersnota (2013-2015), is verstreken. In 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden van dit beleid. De kernvraag daarbij was of het doel gehaald is ten aanzien van een betere bereikbaarheid van de stad. Daarbij is gekeken naar de beoogde afname van 10% in het aandeel van de auto ten opzichte van de periode 2004-2006, maar ook naar de tevredenheid van de gebruikers over de bereikbaarheid. Ter verbetering van de bereikbaarheid is de afgelopen jaren onder andere gewerkt aan het geleidelijk autoluwer maken van de binnenstad, het intensiveren van het transferiumgebruik, het vrijmaken van extra ruimte voor OV-doorstroomassen, de integrale aanpak doorstroomassen, gastvrij bereikbaar ‘s-Hertogenbosch en het stimuleren van het fietsgebruik onder andere via investeren in het fietsnetwerk, fietsparkeren, innovatie en communicatie. De periode 2015 tot en met 2017 staat in het teken van projecten gefinancierd vanuit het rijksinvesteringsprogramma Beter Benutten Vervolg. Het doel van deze projecten is met name om spitsmijdingen te bereiken.

Met het Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven streven wij naar een integrale aanpak van de externe bereikbaarheid van onze stad via weg, water, spoor en lucht. In 2016 is hiertoe een raadsvoorstel gemaakt met een prioritering als het gaat om de gemeentelijke inzet van bestuurlijke aandacht en middelen voor de verbetering van verbindingen die van groot belang zijn voor onze stad (denk aan de A2, N65, N279, belangrijke OV-verbindingen en regionale projecten zoals AgriFood Capital. De gemeente werkt samen met het Rijk en de provincie aan een MIRT-onderzoek om de problematiek op de A2 tussen knooppunten Vught en Deil nader te onderzoeken.

2017 is een overgangsjaar waarin gewerkt wordt aan een nieuw integraal Mobiliteitsbeleid, als opvolger van het Bereikbaarheidsprogramma Koersnota. In onderstaande tabel is nog gebruik gemaakt van de indicatoren vanuit het huidige Bereikbaarheidsprogramma Koersnota.

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Index auto
bron: telling ORV
10099107-
Index fiets
bron: telling ORV
10010197-
Index OV
bron: telling ORV
10010189-
Bepaling modal split
bron: Onderzoek verplaatsingsgedrag Nederland 2014
Auto 68% - Fiets 41% - OV 9%Auto 68% (totaal) - Fiets 41% (intern) - OV 9% (totaal)Auto 71% (totaal), Fiets 36% (intern), OV 8% (totaal)-
Ketenmobiliteit, Gebruik transferia
bron: Stadstoezicht
496.750490.000411.202-
Tevredenheid bereikbaarheid van het centrum per fiets
bron: Omnibus
87%88%93%-
Tevredenheid bereikbaarheid van het centrum per auto
bron: Omnibus
38%43%53%-
Tevredenheid bereikbaarheid van het centrum per OV
bron: Omnibus
49%50%61% (gemiddelde bus en trein)-
Tevredenheid bereikbaarheid van het centrum via Transferia
bron: Omnibus
52%52%49%-
Ervaring verkeersveiligheid
bron: Omnibus
52%53%49%-

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting