Wat wilden we bereiken?

Waterstaatkundig is dé uitdaging in ’s-Hertogenbosch: onze voeten droog houden. Versterking van het waterbergend vermogen en bescherming tegen overstromingen vormen een blijvende opgave voor
‘s-Hertogenbosch. Daarnaast vormt hevige lokale neerslag een risico op overlast en schade. Hier is het onze taak om overlast beperkt te houden, de acceptatie van “water-op-straat” te vergroten en schade te voorkomen. De toekomst vraagt om nieuwe technieken en andere manieren van samenwerken. Innovatiekracht is noodzakelijk om het waterbeheer aan te passen aan klimaatverandering en sociaal economische veranderingen. Duurzaamheid en innovatiekracht geven onze keuzes richting.

Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft samen met de waterpartners ingezet op de koers “een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem”. Ook nu de stad is uitgebreid met een omvangrijk buitengebied is deze koers nog steeds actueel.
De waterambities in ’s-Hertogenbosch hebben we samengevat in de kernbegrippen:

  • Een veilig watersysteem biedt bescherming tegen hoogwater vanuit de Maas en de regionale beken Aa en Dommel. Ofwel behoud van “droge voeten”.

  • Een klimaatbestendig watersysteem in de stad. Het bebouwd gebied werkt als een spons en is bestendig tegen zowel hevige regenbuien als perioden van droogte. Een klimaatbestendige stad vermindert extreme hitte door verkoeling en schaduw.

  • Mooi en beleefbaar oppervlaktewater van goede kwaliteit met ecologische waarden en verdere ontwikkeling van (de beleving van) het cultuurhistorisch erfgoed.

  • Robuust beheer van het riool- en het watersysteem. Het afvalwaterbeheer wordt doelmatig uitgevoerd. Waar kansrijk zetten we in op het sluiten van kringlopen, bijvoorbeeld door afvalwater als grondstof te zien en niet meer als afval;

  • Bescherming van bronnen van kwalitatief gezond en voldoende grondwater en drinkwater. Vermijden van grondwateroverlast.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting