Wat wilden we bereiken?

De luchtkwaliteit in de gemeente ’s-Hertogenbosch is, vergeleken met een aantal jaren terug fors verbeterd. Voor fijn stof (PM 10, PM 2,5) wordt inmiddels op alle gemeentelijke wegen aan de normen voldaan. Ook voor stikstofdioxide wordt voldaan maar is op een aantal plekken, vooral rondom de binnenstad, de situatie nog kritisch. Landelijk en Europees staan de normen ter discussie omdat ook beneden de normen gezondheidseffecten optreden in het bijzonder voor kinderen en ouderen en andere gevoelige groepen.

De concentratie luchtverontreiniging varieert onder invloed van verkeersaanbod, bebouwing maar bijvoorbeeld ook het weer. De (Europese) normen zeggen daarover dat we niet alleen moeten voldoen, maar dat we blijvend onder de normen blijven. Dat betekent dat daar waar we de normen nét halen, de kans bestaat dat die in enig jaar toch worden overschreden.

Europees wordt geconstateerd dat slechte luchtkwaliteit “de belangrijkste milieu gerelateerde oorzaak is van vroegtijdige sterfte”. Deze is tienmaal groter dan bijvoorbeeld bij verkeersongevallen. Om die reden heeft de EC, tegen de trend van deregulering in, expliciet besloten om het luchtkwaliteitsbeleid voort te zetten en hoge ambities na te streven op het gebied van verkeer en emissies.

Deze ontwikkelingen maken dat onze doelstellingen onverminderd actueel zijn.
Die zijn:

  • Blijvend voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit

  • Daar waar burgers worden blootgesteld streven naar zo laag mogelijke concentraties.

Maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit bieden ook veel kansen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en klimaatbeleid. De innovatie rond dit thema biedt bovendien economische kansen. Voorbeelden zijn het stimuleren van elektrisch vervoer en elektrische bussen in combinatie met onze ambities op het gebied van (duurzame) energie en het voorbereiden van energie-infrastructuur van de stad op de energietransitie. Daarom worden maatregelen zo veel mogelijk gecombineerd.

’s-Hertogenbosch heeft de meeste laadpalen van de steden in Brabantstad en faciliteert vele innovaties op dit gebied. Ook landelijk en provinciaal wordt hierop fors ingezet. De beschikbaarheid van een goede laadinfrastructuur blijkt het elektrisch rijden ook te stimuleren. Volgens voorlopige prognoses zouden tot 2020 enkele honderden laadpalen in het openbare gebied nodig zijn om de wachtlijsten op te lossen.

Beleid en maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit en innovatie werden tot dusver betaald uit middelen voor luchtkwaliteit die in het kader van het landelijke Nationale samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) beschikbaar waren. Vanaf 2017 stopt deze financiering.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting