Wat wilden we bereiken?

De risico’s van bedrijvigheid, opslag en vervoer worden naar vermogen beperkt voor inwoners, werkenden, bezoekers, passanten e.d.. Dit geldt in eerste instantie waar de gemeente zelf bevoegd is. In het geval een andere overheid bevoegd gezag is zoals bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over rijkswegen, het spoor e.d. zullen wij onze invloed aanwenden om eveneens de risico’s naar beste vermogen te beperken.
Voor de meest kwetsbare gebieden is via risicocommunicatie het aspect van gevaarzetting en mogelijkheden voor vluchten en bereddering uitgelegd.
Als uitgangspunt qua aanvaarding van het risiconiveau en het nemen van maatregelen geldt het uitvoeringskader Externe Veiligheid (2010). Een volledige uitschakeling van risico’s is echter niet mogelijk.
Rondom elektromagnetische velden bij vooral hoopspanningslijnen, maar ook bij telefoonmasten en verdeelstations ontstaan nog steeds vragen en angst. Voor de hoogspanningslijnen wordt gesproken over een algemene aanpak en financiering, waarna pas de uitwerking aan de orde zal komen. De overige kwesties worden vooral met een goede ruimtelijke ordening aangepakt i.c. zonering/afscherming.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting