Wat wilden we bereiken?

Het door de geschiedenis gevormde cultuurhistorisch landschap gaat verder dan het buitengebied. Het strekt zich ook uit tot dorpen en wijken, denk bijvoorbeeld aan monumentale tuinen en parken. Het thema cultuurhistorisch landschap staat duidelijk op de agenda sinds wettelijk is geregeld dat de cultuurhistorische belangen een essentieel onderdeel vormen van bestemmingsplannen.
Er is binnen de samenwerking van De Groene Delta speciale aandacht voor behoud of herstel van waardevolle natuur- en groengebieden of groenstructuren zoals houtwallen, lanen en hagen, en voor herstel van cultuurhistorisch erfgoed zoals militaire, infrastructurele en/of waterstaatkundige objecten zoals bruggen, sluisjes en dijken. Maar ook afronding van de Vestingwerken brengen wij onder in dit hoofdstuk.
Wij maken ons sterk voor de ontwikkeling van de aanvals- en verdedigingslinie van Frederik Hendrik, de Linie 1629. De sporen van dit stelsel van fortificaties zijn nog steeds in het landschap terug te vinden. Zij bieden interessante mogelijkheden op het gebied van natuur en landschapsontwikkeling, recreatie, toerisme en regionale samenwerking om de in het landschap verscholen historie weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Voor de gemeente ligt hier een belangrijke taak waar het gaat om archeologisch onderzoek, restauratie en reconstructie.
Linie 1629 is een gemeentegrens-overschrijdend project waarbij ingezet wordt op het realiseren van een concreet uitvoeringsprogramma. In dit programma zijn naast het fort Crèvecoeur, ook Henriëttewaard, De Deuterse Schans en De Heinis opgenomen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting