Wat wilden we bereiken?

De ambitie voor het woonbeleid is opgenomen in de Nota Wonen 2012 en het Actieprogramma Wonen: het creëren van een evenwichtige woningmarkt met een gedifferentieerd en aantrekkelijk aanbod van woningen en woonmilieus zodat mensen naar tevredenheid in onze stad kunnen wonen en leven. We streven naar een stad waar voldoende, betaalbare en passende woningen zijn en goede keuzemogelijkheden zijn in gevarieerde en sterke buurten waarin mensen zich thuis kunnen voelen.
Ambitie in de zorg is burgers maximaal in eigen kracht te zetten en hen daarbij te faciliteren met een laagdrempelig, licht en bij hen passend zorgaanbod. Ook het woningaanbod moet daarbij aansluiten. Het huidige woon- en zorgaanbod voorziet daar op onderdelen nog onvoldoende in; er ontbreken nog enkele kwalitatief geschikte vervolgvoorzieningen met name voor de bijzondere groepen (dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problematiek) in onze regio.

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Aantal gerealiseerde woningen per jaar
bron: Woningmarktmonitor
4806001.225700
Aantal actief woningzoekenden bij WoonService
bron: WoonService
9.5809.5009.8139.400
Aantal vrijkomende sociale huurwoningen
bron: WoonService
1.7151.8001.8261.900
Rapportcijfer voor de eigen woning
bron: Enquête Leefbaarheid & Veiligheid
7,88,07,98,0
Rapportcijfer voor de eigen woonomgeving
bron: Enquête Leefbaarheid & Veiligheid
7,37,57,57,5

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting