Wat wilden we bereiken?

De aandachtsbuurten kenmerken zich door een opeenstapeling en concentratie van verschillende problematieken. Daardoor scoren zij vaak lager dan het stedelijk gemiddelde. Met de planmatige aanpak van aandachtsbuurten willen we een duurzame positieve ontwikkeling van deze buurten bereiken. We willen dat zij zich meer richting het stedelijk gemiddelde ontwikkelen.

Met de wijk- en buurtmonitor beschikken we over een uitstekend instrument om sterkten en zwaktes op wijk- en buurtniveau inzichtelijk te maken. Door de tweejaarlijkse gegevens van de wijk- buurtmonitor te combineren met onze eigen kennis en informatie over wijken en buurten, gebruiken we actuele en objectieve informatie om aandachtsbuurten vast te stellen. Aanduiding tot aandachtsbuurt is niet vrijblijvend. Het leidt tot prioritering en dus tot meer capaciteit en middelen. Dit vraagt om integrale afweging in de begroting.

We onderscheiden de volgende aandachtsbuurten: Boschveld, Hinthamerpoort Zuid, Orthen Links, Eikendonk, Hambaken (vier buurten: de Hambaken, Sprookjesbuurt, Muziekinstrumentenbuurt en Edelstenenbuurt) en Gestelse Buurt.

  • In elke aandachtsbuurt wordt op basis van een integraal (fysiek, sociaal, veilig en economie), meerjarig plan gewerkt. De Buurt-/wijkmonitor zorgt daarbij voor de basisinformatie.

  • In overige wijken/buurten wordt met een activiteitenlijst gewerkt, die jaarlijks geactualiseerd wordt. Activiteiten kunnen sociaal, fysiek, veilig en/of economie als insteek hebben.

  • Vanaf 1 januari 2017 is de regeling Wijk-, buurt- en dorpsbudget operationeel. Bewonersadviesgroepen in wijken, buurten en dorpen adviseren B&W over initiatieven (sociaal, fysiek, veilig en buurteconomie) die in uitvoering worden genomen. Bewoners kunnen daarbij gebruik maken van ambtelijke expertise op deelterreinen. Combinatie met reguliere budgetten behoort tot de mogelijkheden.

Indicatoren

IndicatorNulmetingDoelstelling 2017Realisatie 2017Ambitie 2018
Een positieve ontwikkeling van de aandachtsbuurten richting het stedelijk gemiddelde
bron: Wijk- en buurtmonitor
13 buurten ‘sterk’ - 34 buurten ‘gemiddeld’ - 23 buurten ‘(zeer) zwak’13 buurten ‘sterk’ - 36 buurten ‘gemiddeld’ - 21 buurten ‘(zeer) zwak’17 buurten ‘sterk’ - 39 buurten ‘gemiddeld’ - 19 buurten ‘(zeer) zwak’ (meting 2016)14 buurten ‘sterk’ - 36 buurten ‘gemiddeld’ - 20 buurten ‘(zeer) zwak’
% bewoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende”.
bron: Burgerpeiling "Waar staat je gemeente"
32%35%33% (meting 2016)45%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Status
Output indicator
Toelichting