Conclusie

De in de vorige paragraaf aangeven cijfers tonen de financiële positie van het grondbedrijf. Dit kan als volgt worden samengevat (bedragen x € 1 miljoen):

Boekwaarde & voorzieningen

2016

2017

Boekwaarde

176,3

164,8

Voorziening BIE’s

39,5

38,7

Voorziening Heesch West

25,3

25,3

Algemene reserve

2016

2017

Huidige stand van de reserve

12,9[1]

18,3

-/- gewenste stand vanwege risicoprofiel

20,3

23,7

Saldo

-/- 7,4

-/- 5,4

Geraamd eindresultaat

2016

2017

Verwachting positieve resultaten BIE’s

15,5

17,1

Hierbij trekken wij de volgende conclusies:

  1. Het beeld van de managementrapportage van eind vorig jaar wordt in deze paragraaf grondbeleid bevestigd. Dit geldt op de eerste plaats voor de gunstige marktontwikkeling. Een duidelijk signaal hierbij is dat de omzet van ons grondbedrijf inmiddels op het gemiddelde niveau van de laatste jaren voor de crisis ligt. Op de woningmarkt is sprake van een toenemende krapte. Gevolg hiervan is een stijging van de prijzen. Dit leidt op dit moment echter zeker nog niet tot een afname van de aantallen verkopen. Ook voor de komende twee jaar worden verder stijgende prijzen verwacht. Op de markt voor het commerciële vastgoed ligt de crisis eveneens achter ons en worden er weer meer bedrijfskavels verkocht. Met een afzet van zo’n 6,1 hectare bedrijfsterrein bereikten we over 2017 een afzet die ruim boven de gemiddeld haalbaar geachte afzet van 2,5 hectare per jaar ligt.
  2. Ook het financiële beeld van het grondbedrijf uit de managementrapportage wordt in deze jaarrekening bevestigd. De winstnemingen liggen op het verwachte niveau en het is beperkt mogelijk gebleken verliesvoorzieningen terug te draaien. Aanvullende verliesvoorzieningen achten wij op dit moment niet noodzakelijk. Het saldo van de algemene reserve daalt weliswaar, maar dat is enkel het gevolg van het uit deze reserve halen van de al eerder geoormerkte gelden voor de Spoorzone. Het verwachte positief resultaat van de grondexploitaties neemt toe. Met name het financieel effect bij De Groote Wielen is aanzienlijk.
  3. De huidige marktontwikkeling vertaalt zich in het bovenstaande positieve financiële beeld. Maar door politieke, economische en internationale ontwikkelingen kan dit perspectief omslaan. Zeker bij de bedrijventerreinen, in het bijzonder Heesch West, blijft sprake van onzekerheid. Door voorzichtig ramen en waarderen beperken we zoveel mogelijk de risico’s. Daarnaast houden we de algemene reserve van het grondbedrijf aan om de risico’s op te kunnen vangen.
  1. Op dit moment is de algemene reserve nog niet op het gewenste peil. Met de verwachte positieve resultaten hopen wij de komende jaren de reserve wel weer op het gewenste peil te brengen.
  1. De financiële positie van het grondbedrijf vormt hiermee een stabiele basis om verder te werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente in het algemeen en aan het realiseren van onze beleidsdoelen op het gebied van duurzaamheid, wonen en werkgelegenheid in het bijzonder. Gesteund door uw raad zet ons college zet nadrukkelijk in op de realisatie van deze beleidsdoelen in de diverse projecten. Zeker in de huidige marktomstandigheden lijkt het mogelijk om samen met marktpartijen en corporaties dit een impuls te geven. Waar mogelijk, maar zeker binnen ons grootste project De Groote Wielen, is het onze inzet om hierover concrete afspraken te maken met de marktpartijen. Denk in het bijzonder aan meer sociale woningbouw, duurzaamheid, gasloos en duurzaam openbaar gebied.

[1] Hiervan was € 0,8 miljoen geoormerkt voor de Spoorzone. Dit op basis van het besluit van uw raad bij het nieuw beleid begroting 2017. In de jaarrekening 2017 zijn deze gelden uit deze reserve gehaald en gestort in de reserve Spoorzone.