Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Naam taakveld consolidatie

Uitgaven werkelijk

Inkomsten werkelijk

Inkomsten -/- Uitgaven

0.1

Bestuur

14.329

1.641

-12.688

0.10

Mutaties reserves

55.198

57.786

2.589

0.2

Burgerzaken

5.216

3.282

-1.934

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

323

321

-2

0.4

Overhead

55.828

24.404

-31.424

0.5

Treasury

20.245

42.717

22.472

0.61

OZB woningen

-   

28.239

28.239

0.62

OZB niet-woningen

-   

8.814

8.814

0.63

Parkeerbelasting

-   

14.958

14.958

0.64

Belastingen overig

3.061

1.473

-1.588

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-   

266.150

266.150

0.8

Overige baten en lasten

544

3.265

2.721

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

1.031

-   

-1.031

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

7.576

50

-7.526

1.2

Openbare orde en veiligheid

8.135

1.501

-6.634

2.1

Verkeer en vervoer

23.226

7.441

-15.785

2.2

Parkeren

11.219

100

-11.119

2.3

Recreatieve havens

10

6

-5

2.4

Economische havens en waterwegen

2.140

108

-2.032

2.5

Openbaar vervoer

176

102

-74

3.1

Economische ontwikkeling

5.447

4.123

-1.324

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

341

-   

-341

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

463

341

-121

3.4

Economische promotie

1.204

1.422

218

4.1

Openbaar basisonderwijs

709

2

-707

4.2

Onderwijshuisvesting

11.914

565

-11.349

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

37.498

27.544

-9.953

5.1

Sportbeleid en activering

3.667

546

-3.120

5.2

Sportaccommodaties

12.337

3.784

-8.553

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

15.895

2.317

-13.578

5.4

Musea

6.710

423

-6.287

5.5

Cultureel erfgoed

832

648

-183

5.6

Media

3.579

-   

-3.579

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

10.515

1.250

-9.264

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

24.346

2.525

-21.821

6.2

Wijkteams

14.332

1.655

-12.677

6.3

Inkomensregelingen

79.459

65.022

-14.437

6.4

Begeleide participatie

23.712

276

-23.436

6.5

Arbeidsparticipatie

10.649

1.728

-8.921

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.295

7

-4.288

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

51.470

28.445

-23.025

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

131.546

115.703

-15.843

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

36.869

2.491

-34.378

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

28.801

9.122

-19.680

7.1

Volksgezondheid

6.979

205

-6.774

7.2

Riolering

8.897

10.252

1.355

7.3

Afval

30.410

33.399

2.989

7.4

Milieubeheer

6.197

567

-5.630

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

171

132

-39

8.1

Ruimtelijke ordening

3.187

152

-3.034

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

56.718

64.571

7.853

8.3

Wonen en bouwen

7.849

5.016

-2.833

Eindtotaal

845.252

846.594

1.343