Loonkostenoverzicht

BEGROTING

Ambtelijke formatie in FTE's primitieve begroting 2017

1.411,68

Personeelsbudgetten totaal in Euro's primitieve begroting 2017

97.044.589

Bijstelling post incidenteel (via vacatures) met ca. -0,20% op concernniveau

-189.440

Mutaties na vaststelling startformatie

72.247

Feitelijk budget loonkosten primitieve begroting 2017

96.927.396

Overige bijstellingen:

Actualisatie begroting 2017 1,37%

1.327.905

Mutaties in de formatie van 58,90 tegen gemiddelde loonkosten niveau 9

3.871.909

Bijgesteld begrotingsbedrag 2017

102.127.211

REKENING

Ambtelijke formatie in FTE's rekening 2017

1.470,58

Loonkosten ambtelijke formatie 2017

91.281.907

VERSCHIL

in FTE's

58,90

in loonkosten

-10.845.304

ANALYSE VERSCHIL LOONKOSTEN

Afwijkend loonkostenniveau pensioenpremie & voormalig personeel

-204.254

Afwijking in de post incidenteel (bevorderingen/periodieken/ uit- en instroom)

-251.000

Vacatures

-10.390.049

Totaal

-10.845.304

VERKLARING VAN VERSCHIL STARTFORMATIE 2017 EN 31-12-2017

Omschrijving

Totaal

Griffie

BAZ

M&D

MO

SO

WXL

SB

Kleine, budget neutrale mutaties

-2,85

0,25

2,11

-1,95

-1,13

-0,51

-0,7

-0,92

Dienstbaar en van betekenis

-0,57

-

-

-

-

-

-

-0,57

Ombuigingen

-0,22

-

-

-

-

-

-0,22

-

Ondernemingsplannen

30,27

-

-1,00

6,68

26,63

-4,18

1,88

0,26

Omzetten budgetten

4,70

-

-

-

2,99

1,71

-

-

Actualisatie begroting 2015

1,00

-

1,00

-

-

-

-

Overhevelen sectoren

-5,28

-

-10,69

-2,28

9,69

-

-

-2,00

Toename bestaande taken

23,96

-

-

5,42

4,19

14,35

-

-

Tijdelijke uitbreiding (via Sociaal en Zorgfonds) omgezet in vaste formatie

6,89

-

-

-

6,89

-

-

-

Niet geëffectueerde mutatie na vaststelling

1,00

-

-

-

1,00

-

-

-

Totaal

58,90

0,25

-8,58

7,87

50,26

11,37

0,96

-3,23

INHUUR TEN LASTE VAN VACATURERUIMTE

Omschrijving

Totaal

Griffie

BAZ

M&D

MO

SO

WXL

SB

Inhuur t.l.v. vacatureruimte begroting 2017

-

-

-

-

-

-

-

-

Inhuur t.l.v. vacatureruimte jaarrekening 2017*

7.447.538

-

-731.300

1.389.116

1.279.093

1.466.730

1.886.103

-2.157.796

Verschil

-7.447.538

-

-731.300

1.389.116

1.279.093

1.466.730

1.886.103

-2.157.796

* T.o.v. het voordeel van € 10,4 miljoen op de vacature ruimte staat een nadeel van € 7,4 miljoen op de inhuur.

INHUUR

Omschrijving

Totaal

Griffie

BAZ

M&D

MO

SO

WXL

SB

T.b.v. gesubsidieerde banen (o.a. WSW/ID/WIW) begroting 2017

382.400

-

-

-

219.500

98.540

-

64.360

T.b.v. flexbudetten Begroting 2017

16.057.254

-

2.261.760

953.330

6.429.527

205.000

2.004.107

4.203.530

Totaal begroot

16.439.654

-

2.261.760

953.330

6.649.027

303.540

2.004.107

4.267.890

T.b.v. gesubsidieerde banen (o.a. WSW/ID/WIW) begroting 2017

487.586

-

-

-

285.069

84.845

-

117.672

T.b.v. flexbudgetten Jaarrekening 2017

22.052.232

-

3.184.509

782.762

7.249.563

1.274.165

3.993.386

5.567.847

Totaal realisatie

22.539.818

-

3.184.509

782.762

7.534.632

1.359.010

3.993.386

5.685.519

Verschil**

-6.100.164

-

-922.746

170.568

-885.605

-1.055.470

-1.989.279

-1.417.629

**Ten opzichte van de begroting is € 6,1 miljoen meer ingehuurd ten laste van flexbudgetten. In de exploitatie leidt dit niet tot een nadeel, want de inhuur wordt  gedekt uitvoeringsbudgetten die reeds in de primitieve begroting waren opgenomen.