Gerealiseerde baten en lasten per taakveld per programma

Bedragen x € 1.000

Naam programma

Taakveld

Naam taakveld

U

I

Saldo

Bestuursorganen en -ondersteuning

0.1

Bestuur

14.329

1.641

-12.688

0.10

Mutaties reserves

4.752

6.238

1.486

Dienstverlening

0.10

Mutaties reserves

312

240

-72

0.2

Burgerzaken

5.216

3.282

-1.934

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

171

132

-39

Veiligheid

0.10

Mutaties reserves

379

133

-245

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

7.576

50

-7.528

1.2

Openbare orde en veiligheid

8.135

1.501

-6.634

2.1

Verkeer en vervoer

1.833

-

-1.833

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-

271

271

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

1.545

47

-1.499

Onderwijs en arbeidsmarkt

0.10

Mutaties reserves

2.196

7.881

5.685

4.1

Openbaar basisonderwijs

709

2

-707

4.2

Onderwijshuisvesting

11.914

565

-11.349

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

35.956

25.738

-10.218

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

709

66

-643

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

1.542

1

-1.541

Cultureel klimaat

0.10

Mutaties reserves

2.605

1.142

-1.462

3.4

Economische promotie

808

392

-416

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

14.189

495

-13.694

5.4

Musea

994

-

-994

5.6

Media

3.579

-

-3.579

Sterke inwoners

0.10

Mutaties reserves

13.621

15.967

2.346

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

14.669

96

-14.573

6.2

Wijkteams

4.988

1.611

-3.377

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.295

7

-4.288

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

48.539

27.832

-20.707

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

130.004

115.702

-14.303

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

35.207

2.201

-33.006

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

28.801

9.122

-19.680

7.1

Volksgezondheid

6.979

205

-6.774

Sterke wijken

0.10

Mutaties reserves

10

722

712

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.580

-3

-6.583

Sterke verandering

0.10

Mutaties reserves

-

2.424

2.424

6.2

Wijkteams

8.598

-

-8.598

Wonen en werkomgeving

0.10

Mutaties reserves

20.781

8.831

-11.950

2.1

Verkeer en vervoer

7.803

6.841

-962

2.4

Economische havens en waterwegen

1.936

-

-1.936

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

341

-

-341

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

10.129

1.181

-8.948

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

601

-

-601

8.1

Ruimtelijke ordening

3.187

152

-3.034

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

56.718

64.571

7.853

8.3

Wonen en bouwen

7.849

5.016

-2.833

Bereikbare stad

0.10

Mutaties reserves

150

5.399

5.249

0.63

Parkeerbelasting

-

14.958

14.958

2.1

Verkeer en vervoer

13.590

600

-12.990

2.2

Parkeren

11.219

100

-11.119

2.4

Economische havens en waterwegen

203

108

-96

2.5

Openbaar vervoer

176

102

-74

Sport en recreatie

0.10

Mutaties reserves

15

1.071

1.056

5.1

Sportbeleid en activering

3.667

546

-3.120

5.2

Sportaccommodaties

12.337

3.784

-8.553

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

380

62

-318

Milieurespecterende ontwikkelingen

0.10

Mutaties reserves

1.117

2.032

914

7.2

Riolering

8.897

10.252

1.355

7.3

Afval

30.410

33.399

2.989

7.4

Milieubeheer

6.197

567

-5.630

Cultuurhistorische kwaliteit

0.10

Mutaties reserves

320

682

362

5.4

Musea

4.936

241

-4.695

Ruimte voor bedrijvigheid

0.10

Mutaties reserves

672

1.600

928

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

323

321

-2

2.3

Recreatieve havens

10

6

-5

3.1

Economische ontwikkeling

5.447

4.123

-1.324

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

463

341

-121

3.4

Economische promotie

396

1

-395

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

41

49

9

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.705

1.821

116

5.4

Musea

781

182

-598

5.5

Cultureel erfgoed

832

648

-183

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5

7

1

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.787

2.096

309

6.2

Wijkteams

26

44

18

6.5

Arbeidsparticipatie

108

132

25

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

117

244

127

Werk en inkomen

0.10

Mutaties reserves

3.970

2.599

-1.370

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.501

1.757

256

6.2

Wijkteams

720

-

-720

6.3

Inkomensregelingen

78.011

65.022

-12.989

6.4

Begeleide participatie

23.712

276

-23.436

6.5

Arbeidsparticipatie

10.542

1.596

-8.946

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.931

613

-2.318

Beleggingen en overige baten en lasten

0.10

Mutaties reserves

4.298

827

-3.472

0.4

Overhead

55.828

24.404

-31.424

0.5

Treasury

20.245

42.717

22.472

0.8

Overige baten en lasten

544

3.265

2.721

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

1.031

-

-1.031

Gemeentelijke belastingen

0.61

OZB woningen

-

28.239

28.239

0.62

OZB niet-woningen

-

8.814

8.814

0.64

Belastingen overig

3.061

1.473

-1.588

3.4

Economische promotie

-

1.029

1.029

6.3

Inkomensregelingen

1.448

-

-1.448

Algemene uitkering gemeentefonds

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

266.150

266.150

Totaal

845.252

846.594

1.343