Incidentele baten en lasten

De jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van € 1,3 miljoen. Het resultaat over 2017 is als volgt te splitsen in incidentele en structurele baten en lasten:

Programma

Item

Totaal           

Incidenteel

Structureel

Toelichting

Gemeentelijke belastingen

Onroerend zaakbelasting

-204

-

-204

Lagere waardeontwikkeling dan waarmee tarieven zijn berekend.

Bestuursorganen en -ondersteuning

Wethouders pensioenen

-1.581

-1.581

-

Aanvullende storting als gevolg van dalende rekenrente en lager dan verwacht rendement

Beleggingen en overige baten en lasten

BTW Stadskantoor

 1.431

1.431

-

Sinds de bouw van het stadskantoor in 2004 was er een dispuut met de belastingdienst over het al dan niet verrekenen van (een deel van) de BTW van de bouwkosten. Dit jaar is er een uitspraak gekomen waarmee de gemeente in het gelijk is gesteld. Dit leidt tot een teruggave van € 2,6 miljoen. De vergoede rente over dit bedrag bedraagt € 1,5 miljoen. Hier staan advieskosten tegenover.

Cultuur klimaat

Theater aan de Parade (Structuurfonds/Reserve onderhoud)

-3.479

-3.479

-

Op 11 juli heeft de raad ingestemd met een nieuw raadsvoorstel “Alternatief plan nieuwbouw Theater aan de Parade” en amendement “Alternatief plan nieuwbouw Theater aan de Parade. Van het oorspronkelijke voorbereidingskrediet van 4.130K is totaal 3.479 K  uitgegeven.  Conform raadsbesluit komen deze uitgaven ten laste van het resultaat, en wordt het structuurfonds aangevuld voor reeds onttrokken uitgaven.

Algemene uitkering gemeentefonds

Algemene uitkering

 1.488

-812

2.300

De bijstellingen van accres, onderschrijding BCF plafond uit de meicirculaire 2017 en ontwikkeling van de basisgegevens zijn structureel en verwerkt in de Begroting 2018. De afwijking uit de septembercirculaire 2017 en decembercirculaire 2017 zijn incidenteel.

Werk en inkomen

Vergunninghouders (uit te voeren werken)

463

463

-

Betreft te realiseren stelpost opgenomen in de algemene uitkering.

Beleggingen en overige baten en lasten

Saldo actualisatie begroting

2.530

2.530

-

Het saldo van de actualisatie 2017 is niet verwerkt in de begroting, maar geparkeerd als prognose van het jaarrekeningresultaat.

Bereikbare stad

Wegen en viaducten

-321

-321

-

Substitutie personeel met hogere inkopen .

Bereikbare stad

Kapitaallasten (Reserve activa)

-553

-670

117

Later dan geplande uitvoering van investeringen. Het voordeel door belastingteruggave Stadskantoor is structureel.

Diverse programma's

Personeelskosten (diverse reserves)

1.602

1.602

-

Incidentele afwijking als gevolg van anders dan begrote verhouding van vast en flexibel personeel

Sport en recreatie

Sport en recreatie

209

209

-

Voordeel in de kosten o.a. lagere schoonmaakkosten en lagere energiekosten.

Ruimte voor bedrijvigheid

Maatschappelijk vastgoed

436

436

-

Lagere huuropbrengsten als gevolg van uitgestelde investeringen,  besparingen op het budget renovaties, bedrijfsrisico en frictieleegstand.

Wonen en werkomgeving

Leges omgevingsvergunning

885

885

-

Toename als gevolg van het aantrekken van de economie.

Werk en inkomen

Re-integratie

262

262

-

Lagere uitvoeringskosten

Beleggingen en overige baten en lasten

Afvalstoffendienst voor derden (structuurreserve afvalstoffen)

703

703

-

Exploitatievoordeel hulpkostenplaats AFV en kapitaallasten.

Wonen en werkomgeving

Invoering omgevingswet

-1.800

-1.800

-

Extra kosten ivm invoering omgevingswet.

Ruimte voor bedrijvigheid

Vestigingsklimaat

306

306

-

Betreft restantbudget voor projecten ter versterking van het economisch vestigingsklimaat.

Beleggingen en overige baten en lasten

Onvoorzien

225

225

-

In 2017 is geen beroep gedaan op de post onvoorzien.

Wonen en werkomgeving

Groen

-706

-706

-

Substitutie personeel met hogere inkopen.

Beleggingen en overige baten en lasten

Kosten ICT (ICT)

-286

-

-286

Hogere kosten ICT ivm met oa toenemende wettelijke eisen.

Werk en inkomen

Bijzondere bijstand

-350

-350

-

Met alle inspanningen op het vlak van vroeg signalering, samenwerking met bewindvoerders en de rechtbank is de groei van de uitgaven beschermingsbewind afgezwakt. Van een afname is echter nog geen sprake. Continueren de versterkte inzet met de partners. Ook op landelijk niveau vinden interventies plaats om meer grip op dit dossier te krijgen.

Cultureel klimaat

Evenementen

-217

-217

-

Op met name  gebieden van veiligheid, bereikbaarheid en openbare orde worden extra kosten gemaakt.

Gemeentelijke belastingen

Toeristenbelasting

201

98

103

Toename opbrengst door meer overnachtingen en naheffingaanslag over 2016.

Beleggingen en overige baten en lasten

Afboeking crediteuren

250

250

-

Bij controle van openstaande crediteuren is gebleken dat een aantal posten niet meer tot uitbetaling leiden en derhalve vrij kunnen vallen.

Dienstverlening

Leges burgerzaken

188

 188

-

Een na-ijl effect van extra aanvragen reisdocumenten vanuit 2011.

Diverse programma's

Overige verschillen (diverse reserves)

-339

-339

-

Totaal

1.343

-687

2.030

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat sprake is van een positief structureel saldo.
Het structurele voordeel is grotendeels al verwerkt in de begroting 2018. Het restant zal in de actualisatie van de begroting 2018 worden verwerkt.